Prenájom simulačného softvéru konštruktívnej simulácie pre stupeň prápor a vyššie + školenie.

  Zadávateľ:
Centrum výcviku Lešť
  Predpokladaná hodnota:
69.583,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.09.2021
  Dátum zverejnenia:
29.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum výcviku Lešť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00804932
Lešť , 96263 Pliešovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Lazárová
Telefón: +421 960465865
Email: lucia.lazarova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://lest.mil.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prenájom simulačného softvéru konštruktívnej simulácie pre stupeň prápor a vyššie + školenie.
II.1.2) Hlavný kód CPV
72212000-4
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
JA02-4 - Pre počítačový softvér
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Počítačový simulačný program (systém) musí umožňovať simuláciu taktického scenára, musí mať spôsobilosť vykonávať akcie automaticky s možnosťou zrýchlenia, spomalenia simulácie a vykonávať ju aj v reálnom čase, vrátane bojových akcií, bojovej podpory a logistickej podpory. Systém musí umožňovať vykonávať viacero simulácií súčasne. Prispôsobiteľné ukazovatele musia umožňovať prístup ku kľúčovým údajom a výsledku simulovaného taktického scenára. Údaje musia byť prístupné v štandardných formátoch pre podporu rozhodovania veliteľov.
Predmetom zákazky je:
-prenájom, dodanie a inštalácia simulačného softvéru na obdobie 12 mesiacov od dodania a zaškolenia personálu,
-technická podpora pri implementácii a integrácii softvéru do prostredia simulačných technológií,
-vykonanie školenie personálu na obstarávaný produkt v dĺžke trvania maximálne 32 hod.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
69 583,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48931000-3
80511000-9
48151000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK03
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Centrum výcviku Lešť - Odbor simulačných technológií.
II.2.4) Opis obstarávania:
Počítačový simulačný program (systém) musí umožňovať simuláciu taktického scenára, musí mať spôsobilosť vykonávať akcie automaticky s možnosťou zrýchlenia, spomalenia simulácie a vykonávať ju aj v reálnom čase, vrátane bojových akcií, bojovej podpory a logistickej podpory. Systém musí umožňovať vykonávať viacero simulácií súčasne. Prispôsobiteľné ukazovatele musia umožňovať prístup ku kľúčovým údajom a výsledku simulovaného taktického scenára. Údaje musia byť prístupné v štandardných formátoch pre podporu rozhodovania veliteľov.
Predmetom zákazky je:
-prenájom, dodanie a inštalácia simulačného softvéru na obdobie 12 mesiacov od dodania a zaškolenia personálu,
-technická podpora pri implementácii a integrácii softvéru do prostredia simulačných technológií,
-vykonanie školenie personálu na obstarávaný produkt v dĺžke trvania maximálne 32 hod.

Systém musí obsahovať funkčné požiadavky a ostatné požiadavky: ktoré sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch časť C- Podrobný opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
69 583,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 32
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov 46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, 47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 až 7 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
V súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti v bode B - Podmienky účasti uchádzačov, jednotným európskym dokumentom, v ktorom vyhlási že spĺňa uvedené podmienky účasti pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní.

Jednotný európsky dokument umožňujúci jeho priame vyplnenie a stiahnutie sa nachádza na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, link: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2021 10:00
Miesto: Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.09.2021