„Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce“

  Zadávateľ:
Obec Tvrdošovce
  Predpokladaná hodnota:
88.839,36 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.10.2021 14:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.09.2021
  Dátum zverejnenia:
29.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Tvrdošovce
IČO: 00309338
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Čapúchová
Telefón: +421 356492413
Fax: +421 356492105
Email: koodis.sala@koodis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
KOODIS spol. s r.o.
IČO: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce“
Referenčné číslo: 02/2021 Tvrdošovce
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt:
- automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 30 000 litrov/48 mesiacov,
- motorovej nafty v objeme cca 40 000 litrov/48 mesiacov,
- palivové karty v počte 5 kusov na bezhotovostné úhrady za odobraté pohonné hmoty.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
88 839,36 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09132100-4
30163100-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Tvrdošovce a jeho okolie do vzdialenosti 20 km.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky pod názvom Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce je nákup automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 30 000 litrov/ 48 mesiacov, podľa normy STN EN 228: 2013 Automobilové pravidlá, Bezolovnatý benzín, Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505), Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (Natural 95) a motorovej nafty v objeme cca 40 000 litrov/ 48 mesiacov podľa normy STN EN 590:2014, Automobilové palivá, Motorová nafta, Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506) (ďalej len PHM), pre tankovanie do motorových vozidiel obecného úradu a nákup doplnkového tovaru na princípe akceptácie palivových kariet v počte 5 kusov, formou bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty vo všetkých čerpacích staniciach / výdajných miestach uchádzača / predávajúceho a jeho zmluvných partnerov, vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných hmôt a poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.
(2) Špecifikácia platobnej karty a požiadaviek na kartový systém:
Nákup PHM na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady nákupu PHM na/vo čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho vrátane jeho zmluvných partnerov, vrátane poskytovania súvisiacich služieb spojených s nákupom, vystavením a dodávkou palivových kariet, dodávkou a zúčtovaním PHM a doplnkových služieb.
- palivová karta musí byť akceptovaná na celom území SR,
- na tieto karty musia byť zabezpečené doplnkové služby (diaľničné mýto, poplatky),
- palivová karta s magnetickým prúžkom alebo čipom,
- zabezpečenie platobnej karty PIN kódom,
- vyžaduje sa bezplatné vydanie palivovej karty kupujúcemu, bezplatné blokovanie palivovej karty a tiež bezplatné vykonávanie transakcií s platobnou kartou,
- dodatočné vydávanie palivových kariet v lehote do 10 dní po obdržaní žiadosti kupujúceho a doručenia záväznej objednávky, bezplatne,
- možnosť zablokovania stratenej palivovej karty kedykoľvek počas plnenia zmluvy (t.j. vrátane víkendov a sviatkov) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia, bezplatne,
- zobrazenie prehľadu čerpania PHM kedykoľvek v priebehu mesiaca prostredníctvom internetu (prehľad za vybrané obdobie alebo vybranú palivovú kartu),
- vyhotovenie súhrnnej faktúry za dodané PHM na palivovú kartu s rozdelením podľa kupujúcim definovaného kľúča,
- vystavenie súhrnných a čiastkových protokolov o dodaných PHM na palivové karty,
Doplnkový tovar kupovaný prostredníctvom palivových kariet :
Tovar dostupný na čerpacích staniciach / výdajných miestach, najmä motorový olej a olej do prevodoviek, nemrznúce kvapaliny do chladičov a ostrekovačov, žiarovky, autopotreby.
(3) Výdajné miesta čerpacie stanice predávajúceho
Minimálny zoznam miest čerpacích staníc uchádzača/predávajúceho - Slovenská republika
Neoddeliteľnou podmienkou a požiadavkou verejného obstarávateľa na dodávky PHM je úplné a plošné pokrytie celého územia Slovenskej republiky čerpacími stanicami/výdajnými miestami uchádzača/predávajúceho (vlastnými alebo zmluvnými čerpacími stanicami PHM), akceptujúcich palivovú kartu ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty.
Miestom plnenia je čerpacia stanica v okruhu 20 km od centra obce Tvrdošovce z dôvodu, že verejný obstarávateľ najviac využíva svoje motorové vozidlá v okruhu cca 20 km od sídla verejného obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a to so zreteľom na vzdialenosť čerpacích staníc uchádzača, resp. čerpacích staníc pohonných hmôt zmluvných partnerov, ktoré uchádzač uvedie v predloženej ponuke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
88 839,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
1.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. Uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať predbežne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením podľa § 114. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, zrealizovaných/poskytnutých za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru (ďalej len kvalifikované referencie).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Súčet cien kvalifikovaných referencií musí byť rovný alebo vyšší ako 20 000,- €. Pre výpočet súčtu cien kvalifikovaných referencií pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej kvalifikovanej referencie vyčíslená hodnota, ktorá zohľadňuje len dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2021 14:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2021 15:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné:
- ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s §
20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
4. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
5. Vzhľadom na podmienky, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.09.2021