Skladovanie a expedovanie odpadu z nemocnice

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
  Predpokladaná hodnota:
249.001,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.09.2021
  Dátum zverejnenia:
28.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
IČO: 17336112
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Darina Kováčová
Telefón: +421 356912219
Email: obstaravanie@nspnz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Skladovanie a expedovanie odpadu z nemocnice
Referenčné číslo: VS2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45222110-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Skladovanie a expedovanie odpadu z nemocnice je výstavba nového skladu odpadu, v areáli verejného obstarávateľa podľa spracovanej projektovej dokumentácie vrátane sprievodných a technických správ v zmysle Zmluvy o dielo, ktorý je financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
249 001,15 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215140-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Skladovanie a expedovanie odpadu z nemocnice je výstavba nového skladu odpadu, v areáli verejného obstarávateľa podľa spracovanej projektovej dokumentácie vrátane sprievodných a technických správ v zmysle Zmluvy o dielo, ktorý je financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
249 001,15 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 112 ods. 4 a) a preukazuje podmienky účasti predložením dokladov týkajúce sa osobného postavenia:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazy
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením podľa prílohy
- podľa § 32 ods. 1 písm. g zákona o VO nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov (osobitné predpisy viď. § 32 ods. (1) písm. g) zákona, pozn. č. 47), za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
- podľa § 32 ods. 1 písm. h zákona o VO nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO musí spĺňať avšak ich nepreukazuje.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
1.1Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.2Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
1.3Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.4Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle:
3.1 § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom :
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, uchádzač predloží zoznam referencií vedených v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií. Uchádzač uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia a cenu plnenia v EUR bez DPH. Zoznam referencií musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, splnenie tejto podmienky účasti preukáže svojím vyhlásením o ich uskutočnení s doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň :
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác a to v minimálnom kumulatívnom objeme 200 000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie. Verejný obstarávateľ za práce rovnakého alebo podobného charakteru považuje napr. všetky typy pozemných stavebných prác.

3.2 § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a)Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii hlavného stavbyvedúceho - uchádzač predloží
- doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. Uchádzač môžeme nahradiť doklad linkom-odkazom na web. stránku SKSI na profil odborníka.
- min. údaje: vzdelanie, odborná prax a súčasné zamestnanie (Životopis) pre: min. 1 stavbyvedúceho pre vedenie stavby

b)čestné prehlásenie stavbyvedúceho odborne spôsobilej osoby na výkon tejto funkcie, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky, vrátane uvedenia vzťahu k dodávateľovi, ak nie je jeho zamestnanec.

UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona VO. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
V zmysle §114 ods.2 zákona o VO osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO, www. evo.gov.sk. Z dôvodu konania elektronickej aukcie v systéme EVO je potrebná registrácia uchádzača prostredníctvom systému EVO do lehoty na predkladanie ponúk. Po schválení žiadosti uchádzača o registráciu mu systém EVO vygeneruje ID používateľa.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou, Slovenská 11 A, 94034 Nové Zámky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije elektronickú aukciu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") na www.uvo.gov.sk., verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile verejného obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
2.Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na www.uvo.gov.sk., z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu.
3.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.
4.Predmetné verejné obstarávanie nie je: obstarávanie inovácií ani zelené verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty vzhľadom na charakter predmetu obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.09.2021