Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/72 Rohozná zosuv

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
1.676.540,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.09.2021
  Dátum zverejnenia:
24.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Husárová
Telefón: +421 484343210
Email: lucia.husarova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15/orders
Hlavná adresa(URL): www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/72 Rohozná zosuv
Referenčné číslo: 719/6231/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233120-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/72 Rohozná zosuv.
Predmetná stavba sa nachádza na ceste I/72 v Banskobystrickom kraji, v mestskej časti Brezna Rohozná, v katastrálnom území Brezno, v km 56,960 až 57,320.
Účelom a cieľom stavebnej akcie, ktorej súčasťou sú tri stavebné objekty je zlepšenie technického stavu cesty I/72 a zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na predmetnom úseku cesty.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 676 540,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45262211-3
45233223-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Okres: Brezno, miesto: Brezno časť Rohozná, k. ú: Brezno, kraj: Banskobystrický, v km 56,960 až 57,320.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetná stavba sa nachádza na ceste I/72 v Banskobystrickom kraji, v mestskej časti Brezna Rohozná, v katastrálnom území Brezno, v km 56,960 až 57,320.
V úseku cesty I/72 od km 57,100 až 57,250 sa tvoria lokálne viditeľné priečne a pozdĺžne trhliny, preliačiny a deformácia vozovky pravého a ľavého jazdného pruhu vozovky. V úseku cesty v km 57,179 sa nachádza jestvujúci rúrový priepust, a po km cca 57,230 v smere do Brezna je vedený jestvujúci dláždený rigol. Obidva objekty sú v zlom technickom stave. Uvedený stav sa v tomto úseku cesty neustále zhoršuje, dochádza k prelomeniu vozovky, na niektorých miestach dochádza v trhline k poklesu až 10 cm. Smerové vedenie je tvorené dvoma rovnosmernými oblúkmi o polomeroch R=490 m a R=370 m s krátkou medzipriamou dĺžky 70 m. Zosuvný svah nad cestou je v stave dočasne stabilizovaného aktívneho zosuvu, ktorý tlačí na teleso násypu a deformuje ho.
Súčasná komunikácia zodpovedá kategórii C 7,5/60, v členení jazdný pruh 3,00 m; vodiaci prúžok 0,25 m, bez spevnenej časti krajnice. Šírkové usporiadanie zodpovedalo intenzite cestnej premávky 300 1500 voz/24h (STN 73 6101).
Po pravej strane sa nachádzajú vjazdy na pozemky 3 ks. Pod vjazdami sú uložené oceľové a betónové rúry.
Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bude zabezpečená samotnými technickými parametrami navrhovanej cesty, ktoré zohľadňujú aj zimnú údržbu komunikácie, a rovnako navrhnutými záchytnými bezpečnostnými zariadeniami, vybavením cesty a zvislým i vodorovným dopravným značením.

Členenie stavby
101Cesta I/72
102Obchádzková trasa
201Pilótová stena I/72
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 676 540,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže podľa § 114 ZVO. V zmysle § 114 ods. 1 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na uvedené je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom až treťom mieste v poradí.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Doklady musia byť predložené v origináli alebo úradne overené kópie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikujú sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukazuje uchádzač týmito dokladmi:

- podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

- podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy PERSONÁL UCHÁDZAČA (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby, zodpovedný geodet).

- podľa § 34 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2021 11:00
Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený svojim štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uvedené sa preukazuje dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra (alebo iným príslušným oprávnením na podnikanie), resp. aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ide o zákazku pre ktorú platia Zmluvné podmienky na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované
objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov
(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Postup vo verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 - § 114 ZVO.

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO, tzn. že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk
na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiestneného na webovej stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15/order/425833 alebo elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO (centrálny internetový používateľský portál systému EVO www.evo.gov.sk).

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Výška zábezpeky je 20 000,00 eur.
Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 24 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre záujemcov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť pôvodne plánovaný spôsob (ako aj termín) otvárania ponúk s
predpokladanou osobnou účasťou uchádzačov na adrese podľa bodu IV.2.7 na on line sprístupnenie. O takomto svojom rozhodnutí bude verejný obstarávateľ informovať uchádzačov, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania IS-EVO a zároveň túto informáciu zverejní aj vo svojom profile.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých
ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného
postavenia.

Úspešný uchádzač/uchádzači je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: a) MDV SR a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly, c) NKÚ SR, príslušná finančná kontrola, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2021