Experimentálne zariadenia na prezentáciu javov a?procesov súvisiacich s?klimatickou zmenou

  Zadávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
129.592,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.09.2021
  Dátum zverejnenia:
24.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
IČO: 00397482
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alžbeta Kentošová
Telefón: +421 376415755
Email: alzbeta.kentosova@uniag.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1017
Hlavná adresa(URL): https://www.uniag.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.e-lena.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Experimentálne zariadenia na prezentáciu javov a?procesov súvisiacich s?klimatickou zmenou
Referenčné číslo: ÚVO-2021-53
II.1.2) Hlavný kód CPV
34150000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka Experimentálnych zariadení na prezentáciu javov a procesov súvisiacich s klimatickou zmenou pre projekt Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre.

Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
129 592,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38970000-5
38120000-2
38127000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hospodárska 7, Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka Experimentálnych zariadení na prezentáciu javov a procesov súvisiacich s klimatickou zmenou pre projekt Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre.

Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
129 592,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 13
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej "ZVO"), čo preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo 4 resp. 5. Uchádzač má možnosť preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia aj podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného členského štátu EÚ v rozsahu podľa ZVO.
Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať doklady s použitím údajov z informačných systémov verejnej správy, z toho dôvodu uchádzač nie je povinný predkladať dokumenty:
-výpis z obchodného a/alebo živnostenského registra,
-potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
-potvrdenie zo zdravotnej poisťovne,
-potvrdenie z daňového úradu,
-potvrdenie z colného úradu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 09:20
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, zasadačka na 1. poschodí budovy Rektorátu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať dištančným spôsobom bez osobnej účasti uchádzačov v súlade so Súťažnými podkladmi.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Spoločné ustanovenia pre splnenie podmienok účasti:
a) Podľa § 114 ods. 1 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V čestnom vyhlásení môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač predloží čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje požadované informácie.
b) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi, v ponuke ich vkladá do systému ELENA vo formáte PDF ako sken originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak. Doklady musia byt platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byt predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byt úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.
c) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov preukazuje plnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom len v prípade, ak zmluvná cena bude nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

3. Verejný obstarávateľ nesmie podľa § 11 ZVO uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

4. Komunikácia uchádzača/záujemcu s verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA počas celého procesu verejného obstarávania, okrem podaní a dokumentov súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170 ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2021