Upratovacie a čistiace služby v objektoch RTVS

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
1.858.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.09.2021
  Dátum zverejnenia:
23.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Tomáš Barbírik
Telefón: +421 260611102
Email: tomas.barbirik@rtvs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786
Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Upratovacie a čistiace služby v objektoch RTVS
Referenčné číslo: V2021333
II.1.2) Hlavný kód CPV
90910000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb v budovách RTVS v nasledovnom rozsahu: denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, nepravidelne.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 858 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90911200-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
SK032
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STV, Mlynská dolina, Bratislava
SRo, Mýtna 1, Bratislava
RTVS, Profesora Sáru, Banská Bystrica
STV, Rastislavova 13, Košice
SRo, Moyzesova 547/7, Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb v budovách RTVS v nasledovnom rozsahu: denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, nepravidelne.

Denné, týždenné a mesačné služby budú zabezpečované v pracovných dňoch v čase od 06:00 hod.

Štvrťročné, polročné, ročné služby môžu byť vykonávané aj v dňoch pracovného pokoja po predchádzajúcom súhlase objednávateľa v čase od 06:00 hod.

Nepravidelné služby budú vykonávané na požiadanie v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja (oznámenie požiadavky vopred, vystavenie objednávky mesačne po sumarizácii uskutočnených prác).

Poskytovateľ je povinný v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy a následne vždy najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho roka predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie návrh harmonogramu štvrťročných, polročných a ročných služieb, pričom je zároveň povinný ukončiť polročné, resp. ročné práce najneskôr 14 pracovných dní pred ukončením kalendárneho polroka, resp. kalendárneho roka. Nepravidelné práce budú vykonávané podľa potreby v aktuálnom čase a na základe požiadavky objednávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 858 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
tém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti F. "PODMIENKY ÚČASTI".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.10.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.10.2021 11:00
Miesto: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, v rámci systému EKS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Podrobnejšie informácie o otváraní ponúk a oprávnených osobách sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v SP.

2. Verejný obstarávateľ (ďalej ako "VO") uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obst., ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo ver. obst. najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10.

3. Komunikačným jazykom v tejto VS je Slovenský jazyk, Verejný obstarávateľ akceptuje aj český jazyk. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prost. el. prost.v, k dokumentom potrebným na vyprac. ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení VO. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň VO v Profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená el. funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

6. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči VO.

7. Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom vykonať obhliadku miesta poskytovania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miesta poskytovania predmetu zákazky sa uskutoční v zmysle znenia bodu č. 23 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky uvedeného v Súťažných podkladoch a to po dohode s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa: Tomáš Barbírik. Obhliadka sa po dohode s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa uskutoční na adresách uvedených v podľa bodu 23.3 súťažných podkladov.

8. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači sú na preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona povinní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

9. Úspešný uchádzač pred podpisom Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy
súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 3 Zoznam subdod.), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu
predmetu zákazky subdodávateľmi.
b) mať v registri partnerov ver. sekt. zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.

10. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska a taktiež z hľadiska typu uzavretej zmluvy.

11. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

12. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.09.2021