Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
967.309,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.09.2021
  Dátum zverejnenia:
22.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Lojšová / Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203483 / 434203597
Fax: +421 434131620
Email: andrea.lojsova@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.unm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky
Referenčné číslo: 120/VS/OVO/09/21/Lo
II.1.2) Hlavný kód CPV
33696800-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka kontrastných látok a ostatných terapeutických prípravkov. Predmet zákazky je rozdelený do 9 samostatných ucelených častí.
Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 až č.9). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
967 309,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
V03AB35 sugamadex pre parenterálne podanie
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33693000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenie: 1 ampula s obsahom zodpovedajúcemu 200 mg liečiva
Predpokladané plnenie je 2 700 ampúl v registrovaných liekoch s obsahom 200 mg liečiva počas zmluvného obdobia 2 roky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
197 345,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
V03AF01 mesna pre parenterálne podanie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33693000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenie: 1 ampula s obsahom zodpovedajúcemu 400 mg liečiva
Predpokladané plnenie je 3 000 ampúl v registrovaných liekoch s obsahom 400 mg liečiva počas zmluvného obdobia 2 roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 035,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
V03AF03 kalciumfolinát pre parenterálne podanie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33693000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenie: 1 liekovka s obsahom zodpovedajúcemu 100 mg liečiva
Predpokladané plnenie je 2 260 liekoviek v registrovaných liekoch s obsahom 100 mg liečiva počas zmluvného obdobia 2 roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 158,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
V06DD aminokyseliny, vrátane kombinácií s polypeptidmi pre perorálne podanie
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33693000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenie: 1 tableta s obsahom 36 mg dusíka a 50 mg vápnika
Predpokladané plnenie je 56 000 tabliet v registrovaných liekoch s obsahom 36 mg dusíka a 50 mg vápnika počas zmluvného obdobia 2 roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 178,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
V08AB09 jodixanol pre parenterálne podanie
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33696800-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenia: 1 liekovka s objemom 50 ml a obsahom zodpovedajúcemu 625 mg liečiva v 1 ml roztoku ( zodpovedá 320 mg jódu v 1 ml) a 1 liekovka s objemom 100 ml a obsahom zodpovedajúcemu 625 mg liečiva v 1 ml roztoku ( zodpovedá 320 mg jódu v 1 ml )
Predpokladané plnenie je 4 800 liekoviek v registrovaných liekoch s objemom 50 ml a 2 600 liekoviek s objemom 100 ml s obsahom zodpovedajúcemu 625 mg v 1 ml roztoku ( zodpovedá 320 mg jódu v 1 ml ) počas zmluvného obdobia 2 roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
140 125,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
V08AB10 jomeprol pre parenterálne podanie
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33696800-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenie: 1 liekovka s objemom 100 ml a obsahom 816,5 mg liečiva v 1 ml roztoku ( zodpovedá 400 mg jódu v 1 ml ) a 1 liekovka s objemom 200 ml a obsahom 816,5 mg liečiva v 1 ml roztoku ( zodpovedá 400 mg jódu v 1 ml ) a 1 liekovka s objemom 500 ml a obsahom 816,5 mg liečiva v 1 ml roztoku ( zodpovedá 400 mg jódu v 1 ml )
Predpokladané plnenie je 4 000 liekoviek s objemom 100 ml a 500 liekoviek s objemom 200 ml a 2 880 liekoviek s objemom 500 ml a obsahom zodpovedajúcemu 816,5 mg v 1 ml roztoku ( zodpovedá 400 mg jódu v 1 ml ) počas zmluvného obdobia 2 roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
515 652,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
V08CA02 kyselina gadoterová pre parenterálne podanie
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33696800-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenie: 1 liekovka s objemom 10ml a obsahom 279,32 mg liečiva v 1 ml roztoku ( 0,5 mmol/ml )
Predpokladané plnenie je 2 640 liekoviek s objemom 10 ml v registrovaných liekoch s obsahom 279,32 mg liečiva v 1 ml počas zmluvného obdobia 2 roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
37 725,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
V08CA04 gadoteridol pre parenterálne podanie
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33696800-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenie: 1 liekovka s objemom 15 ml a obsahom 279,3 mg liečiva v 1 ml roztoku
Predpokladané plnenie je 590 liekoviek v registrovaných liekoch s objemom 15 ml a obsahom 279,3 mg liečiva v 1 ml roztoku počas zmluvného obdobia 2 roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 302,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
V08DA05 fluorid sírový pre parenterálne podanie
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33696800-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadované balenie: 1 liekovka s obsahom zodpovedajúcemu 8 mikroliter/ml liečiva
Predpokladané plnenie je 160 liekoviek v registrovaných liekoch s obsahom 8 mikroliter/ml liečiva počas zmluvného obdobia 2 roky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 787,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.10.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2021 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
1.2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
3. Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 až 2 časti F. Podmienky účasti... súťažných podkladov predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
5.1. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
5.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak ponuka úspešného uchádzača (pre každú časť samostatne) presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky resp. ak zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania.
6. Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená pre každú časť osobitne:
6.1 pre časť č. 1 vo výške 1 970,- EUR slovom tisícdeväťstosedemdesiat eur
6.2 pre časť č. 2 vo výške 100,- EUR slovom sto eur
6.3 pre časť č. 3 vo výške 120,- EUR slovom stodvadsať eur
6.4 pre časť č. 4 vo výške 230,- EUR slovom dvestotridsať eur
6.5 pre časť č. 5 vo výške 1 400,- EUR slovom tisícštyristo eur
6.6 pre časť č. 6 vo výške 5 150,- EUR slovom päťtisícstopäťdesiat eur
6.7 pre časť č. 7 vo výške 380,- EUR slovom tristoosemdesiat eur
6.8 pre časť č. 8 vo výške 220,- EUR slovom dvestodvadsať eur
6.9 pre časť č. 9 vo výške 90,- EUR slovom deväťdesiat eur
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.09.2021