Úprava križovatky (Komenského a J. Kráľa), Púchov

  Zadávateľ:
Mesto Púchov
  Predpokladaná hodnota:
46.285,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.09.2021
  Dátum zverejnenia:
21.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Púchov
IČO: 00317748
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Koncová
Telefón: +421 424650819 / 424650836
Email: lenka.koncova@puchov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.puchov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Úprava križovatky (Komenského a J. Kráľa), Púchov
Referenčné číslo: 2855/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233125-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je úprava križovatky ulíc Komenského a J. Kráľa v Meste Púchov.

V rámci SO 01 spevnené plochy sa bude realizovať:

-chodník 1 šírka chodníka 2,00m, dĺžka chodníka 16,20m, kryt cementobetónová
Dlažba, plocha 27,50m2.
-chodník 2- šírka chodníka 2,00m, dĺžka chodníka 23,40m, kryt cementobetónová
Dlažba, plocha 43,50m2m.
s dvoma priechodmi pre chodcov šírky 3,00m opatrené vodiacim pásom pre nevidiacich.
-rozšírenie miestnej komunikácie - ulica J. Kráľa na min. šírku 6,00m, aby mohla byť zabezpečená obojsmerná premávka (rozšírenie sa vykoná odsadením chodníka 1. a zväčšením polomeru oblúka pri chodníku 2.)
-zachytenie a odvedenie dažďových splachových vôd z navrhovaného chodníka cez uličnú vpusť do vsakovacej jamy vytvorenej z lomového kameňa a do okolitého terénu

V rámci SO 02 Osvetlenie sa bude realizovať rozšírenie rozvodov verejného osvetlenia za účelom nasvietenia priechodov pre chodcov z jestvujúcich rozvodov verejného osvetlenia z priebežného výškového stožiara.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
46 285,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
45233223-8
45233142-6
45233161-5
45316110-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK03
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Púchov, križovatka ulíc Komenského a j. Kráľa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je úprava križovatky ulíc Komenského a J. Kráľa v Meste Púchov.

V rámci SO 01 spevnené plochy sa bude realizovať:

-chodník 1 šírka chodníka 2,00m, dĺžka chodníka 16,20m, kryt cementobetónová
Dlažba, plocha 27,50m2.
-chodník 2- šírka chodníka 2,00m, dĺžka chodníka 23,40m, kryt cementobetónová
Dlažba, plocha 43,50m2m.
s dvoma priechodmi pre chodcov šírky 3,00m opatrené vodiacim pásom pre nevidiacich.
-rozšírenie miestnej komunikácie - ulica J. Kráľa na min. šírku 6,00m, aby mohla byť zabezpečená obojsmerná premávka (rozšírenie sa vykoná odsadením chodníka 1. a zväčšením polomeru oblúka pri chodníku 2.)
-zachytenie a odvedenie dažďových splachových vôd z navrhovaného chodníka cez uličnú vpusť do vsakovacej jamy vytvorenej z lomového kameňa a do okolitého terénu

V rámci SO 02 Osvetlenie sa bude realizovať rozšírenie rozvodov verejného osvetlenia za účelom nasvietenia priechodov pre chodcov z jestvujúcich rozvodov verejného osvetlenia z priebežného výškového stožiara.

Rozsah prác a dodávok je riešený v projektovej dokumentácií Úprava križovatky (Komenského a J. Kráľa), Púchov, ktorý vypracovala spoločnosť S&K PROJECT, Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
46 285,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2.V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3.Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1.1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
1.4.Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 30 000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 30 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku (pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú stavebné práce uskutočnené na stavebnej údržbe, stavebných úpravách, opravách, obnove, rekonštrukciách a výstavbe pozemných komunikácií, križovatiek a chodníkov podobného rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 10:00
Miesto: Mesto Púchov, Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, 3. poschodie, malá zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejní obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
4. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného
obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2021