Informačný systém Hydromeliorácie (IS Hydromeliorácie)

  Zadávateľ:
Hydromeliorácie, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
585.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.09.2021
  Dátum zverejnenia:
20.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hydromeliorácie, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35860839
Vrakunská 29, 82563 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kocúr
Telefón: +421 915573749
Email: vladimir.kocur@stengl.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.hydromelioracie.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zabezpečenie verejnoprospešných záujmov a činností v oblasti správy a prevádzky hydromelioračných zariadení.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Informačný systém Hydromeliorácie (IS Hydromeliorácie)
Referenčné číslo: 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
72212100-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vývoj a implementácia komplexného, procesne orientovaného, agendového informačného
systému pre manažment údajov v oblasti hydromeliorácií s názvom : Informačný systém Hydromeliorácie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
585 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72230000-6
72254000-0
72263000-6
72200000-7
72227000-2
72261000-2
72212311-2
72212445-0
72212780-0
72265000-0
79632000-3
79421000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hydromeliorácie, š.p.
Vrakunská ul. 29
825 63 Bratislava 211
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vývoj a implementácia komplexného, procesne orientovaného, agendového informačného
systému pre manažment údajov v oblasti hydromeliorácií s názvom : Informačný systém Hydromeliorácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
585 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-2019/7/6-DOP názov projektu : Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO, ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2 a ods. 4 alebo ods. 5 ZVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v systéme EVO.

Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 ZVO.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený si vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO z informačných systémov verejnej správy. Preto, ak uchádzač tieto podmienky účasti preukazuje dokladmi, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke (§ 32
ods. 3 ZVO).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 33 ods.1 písm. d) ZVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v systéme EVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: A) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
B) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 34 ods. 1 písm. a) a písm. g) ZVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v systéme EVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2021 09:15
Miesto: Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211, zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO). https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
(2) Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 25.000,00 Euro. Podrobnosti o zložení a vrátení
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
(3) Ak uchádzač nevypracuje ponuku sám, uvedie v ponuke osobu (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené), ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní použil, a to v zmysle § 49 ods. 5 ZVO.
(4) Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 66 ods. 7 ZVO.
(5) Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie podmienok účasti jednotným európskym dokladom (JED) v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti.
(6) Verejný obstarávateľ nepovoľuje uchádzačovi vyplniť len GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI (alfa) časti IV JED. Uchádzač musí v JED vyplniť aj všetky požadované informácie týkajúce sa podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti.
(7) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti (§ 28 ods. 2 ZVO), je uvedené v súťažných podkladoch.
(8) Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
(9) Verejný obstarávateľ uskutočnil prípravné trhové konzultácie (PTK) s cieľom určiť predpokladanú hodnotu zákazky. Informácie ktoré sa vymenili v súvislosti s PTK (§ 25 ods. 3 ZVO), sú dostupné na internetovej adrese: http://www.hydromelioracie.sk/main.php?opii/zverejnenia.
Verejný obstarávateľ má za to, že žiadny hospodársky subjekt nezískal a nemohol získať žiadnu výhodu, nakoľko verejný obstarávateľ predmet zákazky a ďalšie súvisiace informácie, ktoré poskytol hospodárskym subjektom v rámci PTK, trvalo zverejnil ako verejne dostupnú informáciu aj na svojom webovom sídle. Napriek tomu verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk dlhšiu ako zákonom stanovenú minimálnu lehotu (ktorá by bola v danom postupe zákazky dostatočná a primeraná), a to z dôvodu, aby mali hospodárske subjekty, ktoré neboli zapojené do PTK, dlhší čas na naštudovanie podkladov a následnú prípravu ponuky.
(10) Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača, aby v lehote na poskytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy,
predložil originál alebo úradne osvedčenú kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii
zákazky. Výška poistnej sumy sa požaduje najmenej 500.000 EUR na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť
následne zabezpečené kontinuálne počas trvania celého obdobia plnenia zmluvy.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.09.2021