Úplná rekonštrukcia budovy na turistické a environmentálne účely s informačným centrom, miestom na vzdelávacie aktivity a základňou pre ornitológov.

  Zadávateľ:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
  Predpokladaná hodnota:
296.175,12 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.09.2021
  Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
IČO: 30845521
Zelinárska 4, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Demko
Telefón: +421 905476779
Email: vtaky@vtaky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10147
Hlavná adresa(URL): www.vtaky.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
LOGTRADE s.r.o. Košice
IČO: 36584452
Palárikova 1500/2 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: František Keruľ
Telefón: +421 907225966
Email: logtrade@logtrade.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Úplná rekonštrukcia budovy na turistické a environmentálne účely s informačným centrom, miestom na vzdelávacie aktivity a základňou pre ornitológov.
Referenčné číslo: BirdLife-2021-PZ-Senne
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211350-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizáciou stavebných úprav a prestavby podkrovia existujúceho objektu ako aj realizáciou stavebných úprav skladu náradia sa vytvoria lepšie podmienky pre pracovníkov Avescentra v Sennom, propagáciu výsledkov ich snaživej práce ako aj možnosť poskytnutia krátkodobého ubytovania pre dobrovoľných brigádnikov a vykonávateľov ochranárskej práce priamo v teréne.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
296 175,12 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44115800-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 - Stavebné úpravy Avescentra:
Jedná sa o jestvujúci jednopodlažný objekt, bývalý starý rodinný dom murovaný z kombinovaného muriva z nepálených a klasických tehál, novšia prístavba vzadu z pórobetónových tvárnic a tehál. Posledná miestnosť v novšej časti je čiastočne podpivničená. Objekt má obdĺžnikový pôdorys v zadnej časti prístavby rozšírený. Je prekrytý sedlovou strechou s valbami na koncoch. Budova je aj toho času využívaná ako Avescentrum, ale nutne potrebuj e stavebné úpravy na vylepšenie a rozšírenie priestorov pre občasné ubytovanie dobrovoľníkov vykonávajúcich ochranné práce v rezervácii. Ďalej sa tu zriadi informačné centrum pre návštevníkov a zriadi sa priestor pre ekovýchovné akcie pre žiakov základných škôl a iných záujemcov.

SO 02 - Stavebné úpravy a prístavba skladu náradia:
Je to jednopodlažný objekt bývalej hospodárskej budovy so sedlovou strechou v prednej časti s polvalbou slúžiaci ako sklad náradia. Sklad náradia je jednopodlažný nepodpivničený objekt murovaný z plných tehál s hrúbkou muriva 300 mm. Je prekrytý jednoduchou sedlovou strechou v prednej časti s polvalbou, v zadnej so štítom. Strop nad prízemím klasický drevený s doskovým záklopom. Strop ako aj samotný krov sú značne narušené.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
296 175,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 210
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: SKHU/1902/1.1/060
II.2.14) Doplňujúce informácie
Program spolupráce Interreg V-A SKHU medzi Hlavným partnerom Košice Región Turizmus, a projektovými partnermi, kde SOS/BirdLife predstavuje projektového partnera Beneficiary 1 (B1), v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SKHU, Názov projektu: Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založenom na Birdwatching-u v osobitne chránených územiach. Číslo projektu: SKHU/1902/1.1/060.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

1.1.2
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO:
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO (vyžaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov vrátane úradných prekladov (naskenované originály alebo úradne osvedčené kópie)) preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia), ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu stanovenej lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2 Výzvy na predkladanie ponúk a bodu 20.1 časti A: Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky, súťažných podkladov.
UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 ZVO. Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, keďže verejný obstarávateľ ich pri vyhodnocovaní nebude uplatňovať.

1.1.3
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

1.1.4
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.1.5
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.1.6
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením (viď bod 16.6 časti A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky, súťažných podkladov).
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je uverejnená ako
súčasť dokumentov poskytovaných k zákazke elektronickými prostriedkami podľa bodu I.3) a bodu VI.3.1) Výzvy na
predkladanie ponúk. Pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD) uverejnil Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1445/JED-prirucka_ESPD). Pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu uverejnil ÚVO manuál - verzia 2 (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1523/JED%20-
%20manuál%20v2 ). Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel :GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.

1.1.7
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-kzoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

1.1.8
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 18.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.10.2021 11:00
Miesto: Avescentrum, Senné 3, 072 13 Palín, okres Michalovce, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné avšak za možnej elektronickej účasti uchádzačov, pretože v postupe verejného obstarávania nebude použitá elektronická aukcia. Uvedené súvisí s epidemiologickou situáciou a obmedzením zdravotných rizík v súvislosti s epidémiou COVID-19 (Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 5956-5000/2020 zo dňa 15.04.2020).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)
K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme ELENA na adrese
https://www.e-lena.sk v lehote podľa bodu IV.2.2.

2)
Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne prostredníctvom systému ELENA vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi,
najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme ELENA. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme ELENA a v profile verejného obstarávateľa.

3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodu 1,2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.

4)
Systém ELENA automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

5)
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 2 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

6)
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o
všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač bude postupovať podľa pokynov v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, súťažných podkladov.

7)
Uchádzač predloží Rozpočet výkaz výmer s uvedením cien, názvov položiek, merných jednotiek a množstiev merných jednotiek vypracovaného v súlade s Prílohou č. 3 súťažných podkladov a oceneného na základe požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

8)
V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6
písm. g) ZVO.

9)
V súlade s § 56 ods. 12 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že lehota podľa § 56 ods.8 ZVO je 60 pracovných dní.

10)
Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

11)
Táto podlimitná zákazka sa zadáva postupom podľa §112 ods. 6 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie.

12)
Uzatvorenie zmluvy ako výsledku verejného obstarávania podlieha výkonu administratívnej finančnej kontroly Riadiacim národným orgánom projektu. K podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom dôjde zo strany verejného obstarávateľa po obdržaní súhlasného stanoviska Riadiaceho národného orgánu projektu s jej podpísaním
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2021