Obnova kúrie so sýpkou v Odoríne, č. v ÚZPF 3919/1

  Zadávateľ:
Obec Odorín
  Predpokladaná hodnota:
933.499,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2021 15:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.09.2021
  Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Odorín
IČO: 00329428
Odorín 266, 05322 Odorín
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Bačár
Telefón: +421 917891013
Email: miroslav.bacar@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6121
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova kúrie so sýpkou v Odoríne, č. v ÚZPF 3919/1
Referenčné číslo: 09/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212350-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných a reštaurátorských prác na 1. etape obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kúrie so sýpkou v obci Odorín.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
933 499,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45454100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Odorín, 053 22, súp. č. 1, parc. č. 165
II.2.4) Opis obstarávania
Požaduje sa uskutočnenie stavebných a reštaurátorských prác na 1. etape obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kúrie so sýpkou v obci Odorín v súlade s projektovou dokumentáciou, v rozsahu výkazu výmer a za podmienok stanovených v stavebnom povolení a rozhodnutiach resp. záväzných stanoviskách Krajského pamiatkového úradu Košice, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
933 499,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač splnil všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 4 ZVO).
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu (§ 32 ods. 5 ZVO).
Uchádzač môže splnenie podmienok účasti osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov vedenom Úradom podľa § 152 ZVO.
Uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V zmysle § 114 ods.1 ZVO môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej ako JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje splnenie nasledovných podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti:
1. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: - bol verejný obstarávateľ podľa zákona dokladom je referencia, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúci ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO:
- certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo porovnateľný certifikát, vydávaný na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z.z.;
- certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzačom ISO 45001 alebo OHSAS 18001 alebo vyššie, v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo porovnateľný certifikát, ktorými uchádzač využíva systémy zabezpečenia ochrany a bezpečnosti pri práci vyplývajúce z európskych noriem.
3. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
4. § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO
- certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia systému environmentálneho manažérstva uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 14001 pre oblasť predmetu zákazky - stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru alebo porovnateľný certifikát, vydávaný na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, pripadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálna manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009} v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje.
Pre obmedzenosť počtu znakov sú ďalšie informácie uvedené v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 34 ods. 1 písm. b) ZVO - verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. stavebné práce realizované na objektoch zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedeného v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu resp. ekvivalentnom zozname v zmysle obdobného zákona týkajúcich sa kultúrnych pamiatok) v celkovom objeme v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 500 000,-EUR bez DPH.
§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO - verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby resp.
ekvivalent spolu s predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s uvedením cien, miest a lehôt ich uskutočnenia;
- osvedčenie o zápise do zoznamu členov komory reštaurátorov v zmysle § 5 zákona č. 200/1994 Z.z. o komore
reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, pričom reštaurátor musí predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti reštaurátora alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača na niektorú z ďalej uvedených špecializácii reštaurovania: M1 reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry, alebo S6 - reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry, alebo S9 - reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2021 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2021 16:00
Miesto: Odorín 266, 053 22 Odorín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 25 tis. EUR za podmienok uvedených v Súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.09.2021