Nakladanie s odpadom v meste Trenčianske Teplice

  Zadávateľ:
Mesto Trenčianske Teplice
  Predpokladaná hodnota:
844.985,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.09.2021
  Dátum zverejnenia:
13.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčianske Teplice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312088
M.R.Štefánika 4, 91451 Trenčianske Teplice
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Országhová
Telefón: +421 326556726
Fax: +421 326552232
Email: zuzana.orszaghova@teplice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.teplice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nakladanie s odpadom v meste Trenčianske Teplice
Referenčné číslo: VO/NZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
90511000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, t. j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301, objemných odpadov katalógové číslo 200307 a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad katalógové číslo 200108, drobných stavebných odpadov katalógové číslo 200308 pre Mesto Trenčianske Teplice. Súčasťou predmetu zákazky je zber, preprava a zhodnotenie vytriedených zložiek odpadu z obalov a neobalových výrobkov katalógové číslo 200102 - sklo, katalógové číslo 200139 - plasty, katalógové číslo 200104 - kovové obaly, katalógové číslo 200103 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, katalógové číslo 200101 - papier a lepenka. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
844 985,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90512000-9
90510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Trenčianske Teplice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, t. j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301, objemných odpadov katalógové číslo 200307 a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad katalógové číslo 200108, drobných stavebných odpadov katalógové číslo 200308 pre Mesto Trenčianske Teplice. Súčasťou predmetu zákazky je zber, preprava a zhodnotenie vytriedených zložiek odpadu z obalov a neobalových výrobkov katalógové číslo 200102 - sklo, katalógové číslo 200139 - plasty, katalógové číslo 200104 - kovové obaly, katalógové číslo 200103 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, katalógové číslo 200101 - papier a lepenka. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
844 985,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2022
Dátum ukončenia: 31.12.2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
2. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný.
4. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.10.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2021 10:00
Miesto: Mesto Trenčianske Teplice, Mestský úrad Trenčianske Teplice, Ul. gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
3. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 30.000,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.09.2021