Videoprodukčné pracovisko

  Zadávateľ:
FILMA, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
137.333,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.09.2021
  Dátum zverejnenia:
13.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
FILMA, s.r.o.
IČO: 45411131
Jarková 77 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: lasachisro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.filma.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
LASACHI, s.r.o.
IČO: 46545727
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: lasachisro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.filma.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
obchodná spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
obchodná spoločnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Videoprodukčné pracovisko
II.1.2) Hlavný kód CPV
32240000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie Videoprodukčného pracoviska s montážou a zaškolením v rozsahu:
1.4x 4K kamera, 2/3" CMOS, 3840x2160p60
2.4x Štúdiový kamerový statív
3.4x Ovládanie Focus
4.4x Ovládanie Zoom
5.4x 7 kamerový LCD monitor
6.4x Kamerový konvertor SDI/Optical + Tally + Intercom
7.4x Intercom slúchadlá
8.Zvukový Stagebox
9.Bezdrôtový set klopový mikrofón
10.Konvertor Digital Multicore štandardov
11.Optický 12 vláknový kábel + bubon 200m
12.4x Kamerový hybridný SMPTE 311M kábel 100m
13.Ethernet Switch 1
14.Štúdiový 10 kanálový 4K konvertor 12G-SDI / Optical
15.8K video réžia 1
16.4K SDI krížový prepínač
17.Hardvérový ovládací panel krížového prepínača
18.Audio SDI monitoring
19.4K duálny LCD monitor/analyzer
20.Playout PC+ software
21.NAS server
22.Konvertor MADI-DANTE
23.4K video réžia 2
24.Záznamové zariadenie + záloha
25.Hardvérový ovládací pult réžie 1
26.Hardvérový ovládací pult 2
27.Digitálny zvukový mixážny pult
28.2x Štúdiové zvukové monitory
29.4K LCD monitor
30.UHD Konvertor Optical/ 12 G-SDI/HDMI
31.55 LCD TV
32.2x HDMI USB extender pre réžiu 2
33.2x 24 LCD monitor
34.Ethernet Switch 2
35.PC pre spracovanie videa
36.Softvér pre strih videa
37.PC pre spracovanie zvuku
38.DAW softvér
39.Inštalácia a oživenie

Podrobná špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
137 333,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32300000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Filma, s.r.o., Tarasa Ševčenka 7, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie Videoprodukčného pracoviska s montážou a zaškolením v rozsahu:
1.4x 4K kamera, 2/3" CMOS, 3840x2160p60
2.4x Štúdiový kamerový statív
3.4x Ovládanie Focus
4.4x Ovládanie Zoom
5.4x 7 kamerový LCD monitor
6.4x Kamerový konvertor SDI/Optical + Tally + Intercom
7.4x Intercom slúchadlá
8.Zvukový Stagebox
9.Bezdrôtový set klopový mikrofón
10.Konvertor Digital Multicore štandardov
11.Optický 12 vláknový kábel + bubon 200m
12.4x Kamerový hybridný SMPTE 311M kábel 100m
13.Ethernet Switch 1
14.Štúdiový 10 kanálový 4K konvertor 12G-SDI / Optical
15.8K video réžia 1
16.4K SDI krížový prepínač
17.Hardvérový ovládací panel krížového prepínača
18.Audio SDI monitoring
19.4K duálny LCD monitor/analyzer
20.Playout PC+ software
21.NAS server
22.Konvertor MADI-DANTE
23.4K video réžia 2
24.Záznamové zariadenie + záloha
25.Hardvérový ovládací pult réžie 1
26.Hardvérový ovládací pult 2
27.Digitálny zvukový mixážny pult
28.2x Štúdiové zvukové monitory
29.4K LCD monitor
30.UHD Konvertor Optical/ 12 G-SDI/HDMI
31.55 LCD TV
32.2x HDMI USB extender pre réžiu 2
33.2x 24 LCD monitor
34.Ethernet Switch 2
35.PC pre spracovanie videa
36.Softvér pre strih videa
37.PC pre spracovanie zvuku
38.DAW softvér
39.Inštalácia a oživenie

Podrobná špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
137 333,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO3-SC31-2016-5
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 3 000 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že

-uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

-bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. uskutočnené;

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. a) uchádzač musí preukázať realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za rovnaký alebo typovo podobný charakter zákazky obstarávateľ akceptuje preukázanie dodávky tovarov do televízneho štúdia.

Zo zoznamu dodaných tovarov musí vyplynúť, že celková hodnota dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty tejto zákazky bez DPH.
V prípade, že referencia nebola vytvorená v súlade s § 12, obstarávateľ požaduje zoznam zákaziek na poskytnutie služieb, ktorý bude obsahovať:

a) názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,
b) názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa,
c) názov a stručný opis poskytovanej služby,
d) lehotu dodania,
f) celková zmluvná cena v EUR bez DPH,

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v doklade neuznať takúto zákazku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle Kúpnej zmluvy a podmienok a požiadaviek podľa súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 11:00
Miesto: LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Verejný obstarávateľ bude akceptovať vyplnenie len globálneho údaju.
Verejný obstarávateľ nevyužije reverzný postup a bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti prvého v poradí v prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr.
Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.09.2021