Inertný posypový materiál

  Zadávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
77.440,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.09.2021
  Dátum zverejnenia:
09.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
IČO: 36836567
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Fekiačová
Telefón: +421 948984740
Email: jana.fekiacova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10066
Hlavná adresa(URL): http://www.bbrsc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Inertný posypový materiál
Referenčné číslo: 09213/2021/ODDVOI
II.1.2) Hlavný kód CPV
14212430-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a to inertného posypového materiálu, drveného kameniva frakcie 4/8 mm a frakcie 0/4 mm určeného na realizáciu posypu vozoviek počas trvania zimnej údržby ciest v sezóne 2021/2022. Predmet zákazky zahŕňa dovoz a vyloženie na miesta určenia, ktorými sú strediská verejného obstarávateľa teda skládky inertného posypového materiálu v predpokladanom množstve bližšie definovanom v prílohách č. 3 a č. 4 súťažných podkladov (ďalej aj SP) Špecifikácia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
77 440,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Inertný posypový materiál
Časť č.: Oblasť SEVER1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113910-7
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strediská verejného obstarávateľa (skládka inertného posypového materiálu - Polkanová) bližšie definované v prílohe č. 3 SP - Špecifikácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky časti predmetu zákazky č. 1 - Oblasť SEVER1 je dodávka inertného posypového materiálu drvené kamenivo frakcie 4/8 mm určeného na realizáciu posypu vozoviek počas trvania zimnej údržby ciest v sezóne 2021/2022 s dovozom a vyložením na miesta určenia skládky posypového materiálu verejného obstarávateľa konkrétne:
skládka posypového materiálu Polkanová,
bližšie definované v prílohe č. 3 SP - Špecifikácia

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
36 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Inertný posypový materiál
Časť č.: Oblasť SEVER3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113910-7
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strediská verejného obstarávateľa (skládky inertného posypového materiálu) bližšie definované v prílohe č. 4 SP - Špecifikácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky časti predmetu zákazky č. 2 - Oblasť SEVER3 je dodávka inertného posypového materiálu drvené kamenivo frakcie 4/8 mm a frakcie 0/4 mm určeného na realizáciu posypu vozoviek počas trvania zimnej údržby ciest v sezóne 2021/2022 s dovozom a vyložením na miesta určenia skládky posypového materiálu verejného obstarávateľa konkrétne:
skládka posypového materiálu Žiar nad Hronom, Horné Opatovce,
skládka posypového materiálu Nová Baňa,
skládka posypového materiálu Banská Štiavnica,
bližšie definované v prílohe č. 4 SP - Špecifikácia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
41 140,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

2.Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. m) 2. ZVO certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená, ak uchádzač vyššie uvedeným zoznamom preukáže:
- súhrnnú hodnotu dodaných tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky, t. j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, v súhrnnej hodnote minimálne dosahujúcej sumu:
- pre časť predmetu zákazky č. 1 Oblasť SEVER1: 30 000,00 EUR bez DPH,
- pre časť predmetu zákazky č. 2 Oblasť SEVER3: 35 000,00 EUR bez DPH.

Pod tovarom rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považuje dodávka tovaru inertného posypového materiálu
- pre časť predmetu zákazky č. 1 Oblasť SEVER1 drveného kameniva frakcie 4/8 mm
- pre časť predmetu zákazky č. 2 Oblasť SEVER3 drveného kameniva frakcie 4/8 mm a frakcie 0/4 mm.

2. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona bude splnená, ak uchádzač predloží:
- kópiu/originál/úradne overenú kópiu Certifikátu zhody systému riadenia výroby výrobcom deklarujúceho súlad/zhodu predmetu zákazky s normami uvedenými v časti A bode 2.2 týchto SP
- kópiu/originál/úradne overenú kópiu Protokolu o skúške

Kópia/originál/úradne overená kópia certifikátov a protokolov musí byť vydaná autorizovanou alebo notifikovanou osobou v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší smernica Rady 89/106/EHS a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky (aktuálny/platný certifikát a protokol ku dňu predkladania ponúk).

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Sú vedené v SP, časti A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY, bode 20. Pravidlá elektronickej aukcie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2021 10:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, z dôvodu následného použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:
- v zmysle ustanovenia § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo
- v zmysle ustanovenia § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle ustanovenia § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a o v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom k skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 112 ods. 6 prvá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa ustanovenia § 53 ZVO.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie aj v prípade, ak na financovanie predmetu
zákazky nenadobudne finančné prostriedky v priebehu jedného roka od vyhlásenia verejného obstarávania.

8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2021