Uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha"

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
127.060.276,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.09.2021
  Dátum zverejnenia:
09.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Domianová
Telefón: +421 258311121
Email: maria.domianova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha"
Referenčné číslo: 142060302
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Cieľom stavby Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie je rekonštrukcia diaľnice D1 a ostatných súvisiacich objektov od Vajnor po križovatku Triblavina v dĺžke 3,638 km. V rámci rekonštrukcie bude vybudované kompletné rozšírenie diaľnice D1 vrátane výmeny a zdvihu nivelety vozovky a zabezpečenie dopravného prepojenia medzi diaľnicami D1 a D4. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie križovatkových kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku Ivanka sever, koordinácia s diaľnicou D4 a výmena vozovky v priestore MÚK Triblavina ako aj kompletizácia informačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky, Zväzku 3 Technické špecifikácie, Zväzku 4 Cenová časť a Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom súťažných podkladov (ďalej len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
127 060 276,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233100-0
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika. Predmetná výst. rozšírenia diaľnice je umiestnená na jest. diaľnici D1 v Bratislavskom kraji, okres Bratislava, kat. územia Trnávka, Vajnory, Ivanka pri Dunaji a Chorvátsky Grob.
II.2.4) Opis obstarávania:
Cieľom stavby Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie je rekonštrukcia diaľnice D1 a ostatných súvisiacich objektov od Vajnor po križovatku Triblavina v dĺžke 3,638 km. V rámci rekonštrukcie bude vybudované kompletné rozšírenie diaľnice D1 vrátane výmeny a zdvihu nivelety vozovky a zabezpečenie dopravného prepojenia medzi diaľnicami D1 a D4. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie križovatkových kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku Ivanka sever, koordinácia s diaľnicou D4 a výmena vozovky v priestore MÚK Triblavina ako aj kompletizácia informačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky, Zväzku 3 Technické špecifikácie, Zväzku 4 Cenová časť a Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
127 060 276,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
1300
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1/ Doplňujúce informácie k bodu II.1.6)
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie predmetu zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Rekonštrukcia diaľnice D1 v úseku Bratislava-Triblavina je nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením križovania s diaľnicou D4. S tým súvisí kompletná výmena vozovky diaľnice D1, zdvih nivelety, výstavba mostov na D1, dokončenie križovatkových vetiev križovatky Ivanka sever ako aj prevedenie dopravy z jestvujúcej D1 na obchádzkové trasy, ktoré sú tiež predmetom verejného obstarávania.
Z technického hľadiska nie je možné rozdelenie zákazky na časti nakoľko stavba zabezpečuje prepojenie dvoch diaľnic D1 a D4. Koordinácia prepojenia dvoch dopravných uzlov si vyžaduje také technické opatrenia ako zdvih nivelety D1 v širšom rozsahu D1, výstavbu mostov na D1 potrebných pre vedenie križovatkových vetiev ako aj súvisiace inžinierske siete (informačný systém, odvodnenie, oplotenie a ďalšie...). Významný dopad má aj plán organizácie dopravy počas výstavby, ktorý z hľadiska bezpečnosti premávky neumožňuje rozfázovanie projektu na menšie časti. Tento plán obsahuje súvisiace etapy výstavby, ktoré neumožňujú rozdelenie 3,6 km stavby na samostatné funkčné časti. Zároveň rozdelenie na časti by spôsobilo zložité plnenie zodpovednosti vady za Dielo ako aj plnenie záručných lehôt na časti Diela. V neposlednom rade by rozdelenie stavby na viacero častí spôsobilo z pohľadu verejného obstarávania predĺženie lehoty výstavby križovatky D1/D4 čo by malo negatívy dopad na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Koncesnej zmluvy pre výstavbu D4R7 medzi Koncesionárom a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
2/ Doplňujúce informácie k bodu II.2.7)
Lehota výstavby je 1300 dní. Lehota na oznámenie vád je 365 dní. Záručná doba na predmet zákazky začína plynúť dňom odovzdania predmetu zákazky a trvá po dobu 5 rokov.
Predpokladaný dátum začatia stavebných prác je 03/2022. Predpokladaný termín ukončenia predmetu plnenia je podľa podčl. 14.13 Zmluvných podmienok FIDIC žltá kniha Vydanie Záverečného platobného potvrdenia.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO.

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ako prílohu zmluvy: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so
sídlom na území Slovenskej republiky (napr. prísľub banky) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne bankové platobné záruky vo výške v zmysle Prílohy k ponuke, ktoré budú výlučne určené na zabezpečenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa (ďalej len "Prísľub banky"); v prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, je Prísľub banky vystavený na každého člena predmetného zoskupenia zvlášť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.11.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2021 13:00
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, v zasadačke na I. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v bode 25. Otváranie ponúk časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 Zákona druhá veta:
"...vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk". V súlade s § 55 ods. 1 sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2/ Spôsob poskytnutia SP:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20. Zábezpeka časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy o Dielo uvedenú v bode 32. Uzatvorenie zmluvy o dielo časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP. Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 32.7 časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzku 1 SP uvádza, že lehota uvedená v bodoch 32.4 až 32.6 na poskytnutie riadnej súčinnosti je 15 pracovných dní.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

7/ Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt: Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 ZVO určil osobitnú podmienku plnenia zmluvy týkajúcu sa sociálnych aspektov. Úspešný uchádzač je povinný uskutočniť min. 4x počas výstavby diela exkurziu pre školy technického zamerania, uvedené vo Zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa a Zväzku 2 Obchodné podmienky SP.

8/ Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
K1 Navrhovaná celková cena uchádzača - spolu max. 100 bodov (v rámci K1) - váha kritéria 49%
K2 Kvalita tímu odborníkov - spolu max. 100 bodov (v rámci K2) - váha kritéria 16%
K3 Lehota výstavby - spolu max. 100 bodov (v rámci K3) - váha kritéria 25%
K4 Obmedzenie prevádzky - spolu max. 100 bodov (v rámci K4) - váha kritéria 10%
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.09.2021