Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky

  Zadávateľ:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok
  Predpokladaná hodnota:
623.852,38 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2021 08:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2021
  Dátum zverejnenia:
09.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok
IČO: 31966519
Námestie Slobody 4 , 05314 Spišský Štvrtok
Slovensko
Kontaktná osoba: Rastislav Mráz
Telefón: +421 905186719
Email: rasto.mraz@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.farnostspisskystvrtok.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosť cirkví a náboženských spoločností
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky
Referenčné číslo: 202101
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných, sanačných a reštaurátorských prác na obnove stredovekej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v samostatných prílohách týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
623 852,38 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45454100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kláštor minoritov, pamiatkový objekt Kaplnka r. k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku (súp. č. 256, parcela E. KN-C 1, kat. územie Spišský Štvrtok)
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce a inštalácie:
Sanácia kaplnky a podzemnej chodby 1.PP a okolité terénne úpravy :
Sanácia murív kaplnky a podzemnej chodby pod terénom odvetraním. Realizácia zvislej hydroizolácie obvodových murív a horizontálnej hydroizolácie nad klenbou podzemnej chodby.
Teréne úpravy v ploche výkopov. Odspádovanie povrchu terénu smerom od objektu.
Vonkajšie schodisko demontáž schodiskových stupňov ich spätne uloženie v jestvujúcom tvare a výškach terénu.
Nové podlahy pod plochou lavíc v kaplnke. Rozobratie jestvujúcej veľkoplošnej kamennej dlažby v chodbe a jej spätné uloženie.
-Statika odstránenie porúch.
-Temperovanie Kaplnky 1.PP.
-Osvetlenie Kaplnky 1.PP a podzemnej chodby interiér, prevádzkové osvetlenie a iluminácia fasád - exteriér.
-Nová elektroinštalácia prípojka NN, silnoprúd, osvetlenie.
-Nútené vetranie Kaplnky 1.PP a podzemnej chodby.
Práce budú realizované na základe spracovanej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a vydaného právoplatného stavebného povolenia.

Reštaurátorské práce:
Reštaurovanie pôvodnej omietky na klenbe kaplnky, nová sanačná omietka na stenách kaplnky a spojovacej chodby pod terénom, reštaurovanie kamenných článkov ako v interiéri, tak aj v exteriéri, reštaurovanie stredovekej nástennej maľby na južnej fasáde, ktoré budú realizované na základe výsledkov reštaurátorského výskumu, spracovaného a KPÚ Prešov odsúhlaseného Návrhu na reštaurovanie z r. 2020.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
623 852,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk, predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2021 09:00
Miesto: Námestie Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovenia § 112 ods. 6
druhá veta (t. j. tzv. "super reverzná súťaž") zákona o verejnom obstarávaní.
Výber úspešného uchádzača bude vykonávať prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania EVO.
Osoba podľa § 8 vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 10 000,00 EUR.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2021