SOŠ Hnúšťa-Dodanie CNC strojov pre strojárske dielne, ich montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na prácu so strojmi

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola
  Predpokladaná hodnota:
63.177,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2021
  Dátum zverejnenia:
08.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola
IČO: 37956230
Hlavná 425 , 98111 Hnúšťa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Mäsiar
Telefón: +421 475422426
Email: sekretariat@soshnusta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
SOŠ Hnúšťa-Dodanie CNC strojov pre strojárske dielne, ich montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na prácu so strojmi
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov a služieb - Dodanie CNC strojov pre strojárske dielne, ich montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na prácu so strojmi. Jedná sa o dodávku kovoobrábacej CNC vertikálnej frézky a CNC plazmového rezacieho stroja.
Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
63 177,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania
zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2021