Asanácia objektu Májová ulica

  Zadávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
30.155,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.09.2021
  Dátum zverejnenia:
08.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Galina Uherková
Telefón: +421 267295269
Email: galina.uherkova@euba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Asanácia objektu Májová ulica
II.1.2) Hlavný kód CPV
45110000-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Asanácia objektu Májová ulica, podrobne popísané vo výzve na predkladanie ponúk alebo súťažnom dokumente.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
30 155,37 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434060.
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal
záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie
systému EVO.

Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434060, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované
a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo
video návodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2021