Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života“ - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)

  Zadávateľ:
A m a n t e, n. o.
  Predpokladaná hodnota:
367.736,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2021 15:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.09.2021
  Dátum zverejnenia:
08.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
A m a n t e, n. o.
IČO: 45740143
Lesná 911/34, 94632 Marcelová
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lipovský
Telefón: +421 948134667
Email: vl.lipovsky@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života“ - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)
Referenčné číslo: 02/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie nových detských jaslí pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v obci Komárno - časť č. 1 Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
367 736,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
45331100-7
45421100-5
45321000-3
45261420-4
45331210-1
45310000-3
45231300-8
45231221-0
45236000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komárno, Ulica gen. Klapku Parcelné čísla: 7046/4, 7051/393, okres: Komárno, kraj Nitriansky
II.2.4) Opis obstarávania
Novostavba detských jaslí s príslušnými spevnenými plochami je situovaná v intraviláne obce Komárno na Ulici generála Klapku. Areál je v tesnej blízkosti jestvujúcej cestnej komunikácie. Predmetom zákazky je vybudovanie nového, vysokokvalitného a nízkoenergetického EKO zariadenia pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v obci Komárno. Navrhovaný objekt bude slúžiť výhradne na výchovné účely so zázemím. Budova je jednopodlažná s pôdorysným rozmerom 194,65 m2 na parcelách : 7046/4, 7051/393 so spoločným rozmerom 779,65 m2 a má tvar písmena L. Dispozičné riešenie objektu je jednoduché a ponúka rozmerovo a kvalitatívne dostatočné priestory pre účely výchovy s vysokým štandardom. Plánovaná stavba sa skladá z jedného monobloku. Je prízemná s klasickou strešnou konštrukciou sedlovej strechy. Budova je bez suterénu, so zabudovaným podkrovím. Stavba nezasahuje do chránenej časti prírody.
Stavba pozostáva z nasledovných SO:
SO-01 Detské jasle: SO-01.1 Architektúra a statika; SO-01.2 Zdravotechnika; SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia;
SO-01.4 Ústredné vykurovanie; SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprúd a bleskozvod; SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd; SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie; SO-01.8 Vzduchotechnika;
SO-02 Vodovodná prípojka: SO-02.1 Vodovodná prípojka; SO-02.2 Vonkajší domový vodovod; SO-02.3 Vodomerná šachta
SO-03 Kanalizačná prípojka: SO-03.1 Kanalizačná prípojka; SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia
SO-04 Plynová prípojka: SO-04.1 STL pripojovací plynovod; SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod
SO-05 Elektrická prípojka: SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE); SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)
SO-06 Oplotenie: SO-06.1 Plot uličný; SO-06.2 Plot bočný a zadný;
SO-07 Technická úprava areálu: SO-07.1 Spevnené plochy; SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
367 736,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 13
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34; kód ITMS: 302021W476
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške: 10 000,- EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v bode 15 Súťažných podkladov.

Úspešný uchádzač, predloží: Harmonogram realizácie diela diela podľa SP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky účasti, v plnom rozsahu týkajúce sa osobného postavenia, vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.

1.2 Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 V prípade ak skupina dodávateľov predkladá ponuku, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (§32 ods. 1 ZVO) za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.4 Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ZVO (v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. l) ZVO) žiada od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom vo forme prílohy č. 2 Návrhu zmluvy.
V prípade navrhovaných subdodávateľov, títo musia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného celého osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO a ods. 7 ZVO.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5 V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), alebo v zmysle § 114 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže v zmysle § 39 ods. 6 ZVO kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om alebo čestným vyhlásením.
Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e alebo v čestnom vyhlásení uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz sú najmä internetová adresa elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Tieto doklady od uchádzača alebo záujemcu verejný obstarávateľ nebude vyžadovať a požadované informácie získa/overí na základe prístupu do elektronickej databázy.
V prípade navrhovaných subdodávateľov - JED uchádzača alebo čestné vyhlásenie obsahuje informácie o každom takomto subdodávateľovi a zároveň predkladá aj JED alebo čestné vyhlásenie za každého takéhoto subdodávateľa.
V prípade skupiny dodávateľov sa musí predložiť samostatný JED alebo Čestné vyhlásenie pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.
Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si doklady osobného postavenia, a teda ich predloženie sa požaduje od uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 Dokumenty v zmysle §33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, konkrétne: vyjadrenie všetkých bánk, v ktorých má uchádzač alebo záujemca vedené účty.

2.2. Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO;

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa Finančného a ekonomického postavenia spoločne.

V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), alebo v zmysle § 144 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED alebo ČV, verejný obstarávateľ môže v zmysle § 39 ods. 6 ZVO kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om alebo čestným vyhlásením.
Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektr. databázach, uchádzač v JED-e alebo v ČV uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz sú najmä internetová adresa elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Tieto doklady od uchádzača verejný obstarávateľ nebude vyžadovať a požadované informácie získa/overí na základe prístupu do elektronickej databázy.

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje Finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, JED alebo ČV obsahuje informácie aj o tejto osobe a zároveň predkladá aj JED alebo ČV za túto osobu.

Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html
Z predloženého jednotného európskeho dokumentu alebo čestného vyhlásenia musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
K bodu 2.1: Vyjadrenie banky / zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), v ktorej ma uchádzač vedený účet o schopnosti plniť finančné záväzky. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov ku dnu vystavenia dokladu (resp. za mesiace, v závislosti od zriadenia účtu) a vyjadrenie banky nemôže byť staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky.
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
- informáciu či uchádzač má/nemá poskytnutý úver, ak áno, banka potvrdí či uchádzač dodržuje splátkový kalendár
- uchádzač nie je/nebol v nepovolenom debete
- jeho účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Uchádzač zároveň predloží Čestné vyhlásenie, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk).
Upozorňujeme uchádzačov, že vyjadrenie banky musí obsahovať všetky vyššie uvedené údaje a odporúčame uchádzačom aby si skontrolovali vyjadrenie banky pred predložením ponuky.

K bodu 2.2. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, vo výške minimálne 1 500 000 EUR sumárne za požadované obdobie alebo ekvivalent v inej mene. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.
Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka čestným vyhlásením, ktoré bude obsahovať prehľadnú tabuľku, v ktorej bude uvedený:
- dosiahnutý obrat uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, v členení za jednotlivé požadované roky,
- celkový obrat uchádzača, v členení za jednotlivé požadované roky.
Uchádzač prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za požadované hospodárske roky. V prípade, ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude schopný si splnenie podmienky účasti overiť samostatne a uchádzač v tomto prípade účtovné výkazy nepredkladá.
Ak uchádzač nemá príslušné účtovné závierky zverejnené v súlade s platnými predpismi, z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy alebo ich ekvivalenty v ponuke. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem príslušného členského štátu.
Obraty budú uvedené v originálnej mene, a ak touto menou nie je mena v EUR, obraty budú prepočítané aj na EUR. Prepočet cudzej meny na euro:
- uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti,
- uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia uchádzač predkladá vo forme skenu originálu/úradne overenej kópie v needitovateľnej forme vo formáte pdf ((ak nie je uvedené inak)
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

3.2: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údaje
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.3. Dokumenty podľa 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality.

3.4. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva.

3.5: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO v nadväznosti na § 41 ZVO je popísaná v Osobnom postavení , bod. 1.4.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide
o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, a ktoré sa kapacity vyžadujú.

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), alebo v zmysle § 144 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti.

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED alebo Čestné vyhlásenie obsahuje informácie aj o tejto osobe a zároveň predkladá aj JED alebo Čestné vyhlásenie za túto osobu.

Z predloženého JED-u alebo ČV musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.

Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov v tejto bunke uvedené v časti A. 2 SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nasledovné originály dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (ak nie je uvedené inak):
K bodu 3.1: Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO, pričom min. súhrnná hodnota stavieb musí byť min. 350 000 € bez DPH alebo ekv. tejto hodnoty v inej mene.
Uchádzač predloží Zoznam stavebných prác a potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchod. podmienok:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je REFERENCIA - zapísaná v Evidencii referencií vedenej UVO.
- ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o uspokojivom plnení potvrdí odberateľ.

Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov uvedené v časti A. 2 SP.

K bodu 3.2: Uchádzač predloží:
- min. údaje: vzdelanie, odborná prax a súčasné zamestnanie (Životopis) pre: min. 1 stavbyvedúceho pre vedenie stavby - originál alebo úradne over. fotokópia
a zároveň
- Doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. - odborné zameranie: Pozemné stavby. Overenú kópiu osvedčenia SKSI alebo link-odkaz na web. stránku SKSI na profil odborníka. Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
-požaduje sa, aby táto osoba preukázala odbornú prax - vykonávanie stavbyvedúceho na rovnakej alebo podobnej stavbe, ktorej realizácia (realizácia pozemných stavebných prác) bola v min. investičnom náklade 350 000 EUR bez DPH. Uvedené môže stavbyvedúci preukázať aj viacerými stavebnými zákazkami na ktorých vykonával funkciu stavbyvedúceho v spoločnej hodnote 350 000 EUR bez DPH.Preukazuje sa uvedením stavieb na ktorých realizoval stavbyvedúceho v Životopise (názov stavby, obdobie, výška realizácie stavebných prác v EUR bez DPH)
- Čestné vyhlásenie (originál), že stavbyvedúci bude reálne vykonávať služby na predmetnej stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu.

K bodu 3.3:
a)Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality, vydaný nezávislou inštitúciou a zodpovedajúci norme STN EN ISO 9001, týkajúci sa predmetu zákazky (stavebné práce), a ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.

b)Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný nezávislou inštitúciou a zodpovedajúci norme ISO 45001 týkajúci sa predmetu zákazky (stavebné práce), a ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.

c)Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na vykonávanie stavebných prác na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

K bodu 3.4: Uchádzač predloží platný certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva kvality, vydaný nezávislou inštitúciou a zodpovedajúci norme STN EN ISO 14001 týkajúci sa predmetu zákazky (stavebné práce), a ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán.

K bodu 3.5: Dokumenty na preukázanie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. l) ZVO v nadväznosti na § 41 sú uvedené v bode 1.4. Osobné postavenie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Víťazný uchádzač / Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň protokolárneho prevzatia staveniska v zmysle bodu 4.1 zmluvy predložiť poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo v EUR s DPH a udržiavať ju v platnosti po celú dobu vykonávania Diela. Poistná zmluva bude tvoriť Prílohu č. 4 Zmluvy.

Víťazný uchádzač /Zhotoviteľ akceptuje zádržné (ďalej len finančná zábezpeka) vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH vo väzbe na riadne a včasné zhotovenie diela. Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, od požiadania Objednávateľa poskytnúť zábezpeku do 15 dní spôsobom:
a) vložením finančných prostriedkov na účet Objednávateľa alebo
b) odovzdaním Výkonovej bankovej záruky
pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy (viď. Návrh zmluvy o dielo)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2021 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2021 16:00
Miesto: Detské centrum Drobček, Elektrárenská 3, 945 01 Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné pre uchádzačov, ktorí predložili CP v lehote na predkladanie ponúk -použije sa online sprístupnenie otvárania ponúk (bližšie info je uvedené v SP - bod 22).
Na vyhodnotenie ponúk sa použite tzv. "Super reverz" v zmysle § 112 ods. 6 ZVO spolu s § 55 ods. 1 ZVO , druhá veta (bližšie info v SP - bod 23 a 24).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektr. prostriedkami k súťaž. podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady bude uverejňovať ako elektr. dokumenty v systéme JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu VO. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie zásielky, správy.
Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 -16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b) nahraním kvalifikovaného elektr. podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00 -16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00 -16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 prac. dni (v rámci EÚ) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti na viac ako 5 pracovných dní.

Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného VO zo strany poskytovateľa.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2021