Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

  Zadávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
  Predpokladaná hodnota:
100.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.09.2021
  Dátum zverejnenia:
07.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
IČO: 00681300
Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Lúčna
Telefón: +421 250110144
Email: lucna@olo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6823
Hlavná adresa(URL): http://www.olo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Bratislava
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
Referenčné číslo: 2021 - 96
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144511-3
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
PA01-7 - Krátkodobý prenájom
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky verejného obstarávateľa je prenájom dvoch kusov 2-nápravových a dvoch kusov 3-nápravových kompletných nákladných vozidiel určených na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy s príslušenstvom a lineárnym alebo rotačným spôsobom zhutňovania ZKO pre potreby verejného obstarávateľa. Pod pojmom kompletné vozidlo sa rozumie podvozok vybavený nadstavbami tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
100 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Prenájom dvojnápravových vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144510-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky verejného obstarávateľa je prenájom dvoch kusov 2-nápravových kompletných nákladných vozidiel určených na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy s príslušenstvom a lineárnym alebo rotačným spôsobom zhutňovania ZKO pre potreby verejného obstarávateľa. Pod pojmom kompletné vozidlo sa rozumie podvozok vybavený nadstavbami tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
48 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Prenájom trojnápravových vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144510-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky verejného obstarávateľa je prenájom dvoch kusov 3-nápravových kompletných nákladných vozidiel určených na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy s príslušenstvom a lineárnym alebo rotačným spôsobom zhutňovania ZKO pre potreby verejného obstarávateľa. Pod pojmom kompletné vozidlo sa rozumie podvozok vybavený nadstavbami tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
51 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a teda ich predloženie sa požaduje od uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží v ponuke doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1) v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania, respektíve od vzniku uchádzača ak vznikol neskôr ako tri roky pred vyhlásením verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2) v zmysle § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1) na preukázanie splnenia podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí referenciami/zoznamom dodávok tovaru preukázať, že v uvedenom období zrealizoval zákazku/zákazky na dodávku tovaru ako je predmet zákazky - prenájom vozidiel určených na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu pre konkrétnu časť zákazky:
- pre časť I. zákazky - prenájom minimálne jedného dvojnápravového vozidla so špecifikáciou vozidla uvedenou v opise predmetu zákazky v hodnote minimálne 50 000,- EUR bez DPH,
- pre časť II. zákazky - prenájom minimálne jedného trojnápravového vozidla so špecifikáciou vozidla uvedenou v opise predmetu zákazky v hodnote minimálne 50 000,- EUR bez DPH.
Zoznam dodávaných tovarov musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

2) na preukázanie splnenia podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí predložiť doklady o vlastníctve vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu s parametrami uvedenými v opise predmetu zákazky:
- pre časť I. zákazky - dve dvojnápravové vozidlá,
- pre časť II. zákazky- dve trojnápravové vozidlá.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.09.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.09.2021 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej časti systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4. Ponuky budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

6. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky do predmetnej zákazky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7. V ponúknutej cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami.

8. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.09.2021