Servis klimatizačných jednotiek

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
133.607,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2021 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.09.2021
  Dátum zverejnenia:
07.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Stašjaková
Telefón: +421 258311539
Email: katarina.stasjakova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis klimatizačných jednotiek
Referenčné číslo: 10303/2021/11
II.1.2) Hlavný kód CPV
50710000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelná kontrola a servis klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky na strediskách Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., na základe Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.508/2009 Z. z v platnom znení a na základe platných noriem STN a STN EN.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
133 607,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1: Región Západ
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42512000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelná kontrola a servis klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky na strediskách Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., na základe Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.508/2009 Z. z v platnom znení a na základe platných noriem STN a STN EN.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
57 851,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov (4 roky) odo dňa prvého začatia poskytovania servisnej služby.
Časť: 2
II.2.1) Názov
časť 2: Región Stred
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42512000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 2 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelná kontrola a servis klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky na strediskách Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., na základe Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.508/2009 Z. z v platnom znení a na základe platných noriem STN a STN EN.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
42 930,88 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov (4 roky) odo dňa prvého začatia poskytovania servisnej služby.
Časť: 3
II.2.1) Názov
časť 3: Región Východ
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42512000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 3 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelná kontrola a servis klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky na strediskách Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., na základe Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.508/2009 Z. z v platnom znení a na základe platných noriem STN a STN EN.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 825,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov (4 roky) odo dňa prvého začatia poskytovania servisnej služby.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

7. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel a: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
-
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. servis klimatizačných jednotiek) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len "rozhodné obdobie") s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

5. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel a: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
-
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky predloží uchádzač zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. servis klimatizačných jednotiek, realizovaných v rozhodnom období v celkovej minimálnej hodnote nasledovne (v závislosti od toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá uchádzač ponuku):

- pre časť 1. predmetu zákazky (Región Západ): 40 000 EUR bez DPH (slovom: štyridsaťtisíc eur).

- pre časť 2. predmetu zákazky (Región Stred): 30 000 EUR bez DPH (slovom: tridsaťtisíc eur).

- pre časť 3. predmetu zákazky (Región Východ): 22 000 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťdvatisíc eur).

V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov a stručný opis poskytnutých služieb, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému službu poskytol.

V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len suma cien poskytnutých služieb spadajúcich do rozhodného obdobia.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.
-
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14218/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môžu zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle Zákona. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup vo verejnom obstarávaní: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 až 114 ZVO.
Predložené ponuky budú vyhodnotené podľa § 53 ZVO s použitím ustanovenia § 112 ods. 6 ZVO, druhá veta:
...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. V súlade s § 55 ods. 1 ZVO sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14218/summary.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE ( https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2021