Obstaranie prístrojov do stolárskej dielne

  Zadávateľ:
ABEline s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
143.128,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.08.2021
  Dátum zverejnenia:
06.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ABEline s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47608331
Novomestská 66/6, 90701 Myjava
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľuboš Beňuš
Telefón: +421 34903248966
Email: benus.lubos@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.abeline.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://evoservis.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
drevospracujúci priemysel
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie prístrojov do stolárskej dielne
II.1.2) Hlavný kód CPV
42642100-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka drevoobrábacích strojov. Zákazka je rozdelená na 5 častí.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
143 128,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 5
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zrovnávačka
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Stolársky prístroj- slúži na vyrovnanie a vyhladenie jednej plochy reziva.
Min. technické parametre: min. pracovná šírka: 410 mm, min. dĺžka stolov: 2200 mm, min. počet nožov: 4ks, min. priemer nožového valca : 95mm, max. úber mm 8, Uhlovacie pravítko 1200x150 mm, Odsávacia hubica priemer 120 mm, Výkon motora min. 5kW, Predpríprava na dlabací stroj; Vstupný špirálový podávací oceľový valec, Výstupný podávací valec popieskovaný, Pevný rebrovaný liatinový pracovný stôl, Číselný údaj pracovnej výšky s desatinnou reguláciou, Zadný pogumovaný oceľový valec; CE normy; Doprava na miesto dodania + montáž a zapojenie zariadenia montáž a testovanie funkčnosti .
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 135,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
kód projektu IMTS2014+: 302030G545
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu
ABEline s.r.o. Návrat masívneho nábytku s prvkami kopaničiarsko-ľudových tradícií., kód projektu IMTS2014+: 302030G545 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hrúbkovačka
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Hrúbkovačka je technológia, ktorá slúži na vytvorenie prírezu s hladkým povrchom a rovnakou hrúbkou po celej dĺžke, t.j. línia oboch protiľahlých strán je rovnaká.
Min. technické parametre: pracovná šírka mm 630, min. počet nožov 4ks, max. úber 8 mm, min. výkon. motora: 7kW, Pracovný stôl 630x100 mm, Otáčky nožového hriadeľa min. 4500 ot/min., Pracovná výška 3-300 mm, Priemer odsávacej hubice 150 mm, Rýchlosť podávania materiálu 5/8/12/18 m/min., CE normy, Vstupný špirálový podávací oceľový valec, Výstupný podávací valec popieskovaný s vertikálnym pohybom, Predný valec zo špirálovej ocele, Zvukovo izolované bariéry vstupu a výstupu, Uzamknuteľný hlavný vypínač, Doprava na miesto dodania + montáž a zapojenie zariadenia montáž a testovanie funkčnosti, zaškolenie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 883,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
kód projektu IMTS2014+: 302030G545
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu
ABEline s.r.o. Návrat masívneho nábytku s prvkami kopaničiarsko-ľudových tradícií., kód projektu IMTS2014+: 302030G545 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
Časť: 3
II.2.1) Názov
CNC obrábacie centrum
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
CNC obrábacie centrum umožňuje tvarové a konštrukčné opracovávanie dielcov.
Min. technické parametre: Vŕtacie-fézovacie CNC centrum interpolácia 5 osí, Min. pracovná oblasť v osi X 3115 mm, Min. pracovná oblasť v osi Y 1620 mm, Min. výška opracovaného materiálu osi Z 250 mm; Os Z motorickým pohonom, Rozsah otáčok elektrovretena od 1800 do 2400 / min, Automatické mazanie osí stroja riadené NC, Príkon frézovacieho vretena minimálne 10 kW, Kvapalinové chladenie vretena, Výkon v triede S1 min. 10 kW, Výkon v triede S6 min. 13,5 kW, Rotácia v osi B 185°, Rotácia v osi C 360°, Rýchlosť polohovania osí B a C 7000°/min, Vektorová rýchlosť os X 78 m/min., Vektorová rýchlosť os Y 78 m/min., Minimálna výška prísaviek 75 mm, Vákuové prísavky v počte min. 4 ks na jeden trámec, Trámcové supporty tubulárne min. 6 ks , Kompletná sada prísaviek minimálne 24 ks, Zdvíhacie lišty na trámcoch 4 ks, Pneumatické upínanie dielcov od 32 mm do 85 mm predpríprava, Lineárny zásobník nástrojov min. 14 pozícií, Lineárny zásobník nástrojov s pneumatickým zapínaním, Priemer nástroja min. 350 mm, Hmotnosť jedného nástroja min. 8 kg, Hmotnosť nástrojov spolu min. 70 kg, Vŕtacia hlava s počtom vretien min. 23 ks , Vákuová pumpa integrovaná v základni stroja -integrovaná, Max. otáčky vŕtacej hlavy min. 3000-8000 ot./min., Vŕtacia hlava s technológiou RO.AX , Mostová konštrukcia pojazdného portálu, Vákuová pumpa výkon min. 250 m3/hod, Pohon pohybu portálu v zadnej prednej časti, Ofuk nástrojov, Software pre vlastnú diagnostiku stroja, Software pre CAD/CAM rozhranie, Kancelárska verzia software 2 kľúče, Mobilné diaľkové ovládanie s 7 palcovým farebným displejom, Inštalovaný výkon od - do kW 23-28,5; Stlačený vzduch Nl/min 450, Odsávanie min. m/h 4500, Rýchlosť odsávania stroja min. m/sec 25, Výber možnosti v 3 režimoch obrábania a pohybov, software 2 licencie CAD/CAM pokročilý, 3D povrchy, 3D krivky, Import 3D modelov (IGES a STEP), Import BMP a JPG, ram 4 GB DDR3, LCD farebný dotykový monitor 21,5", Full HD obrazovka 16/9 formát, LED podsvietenie, Pracovná teplota PC +5/+35°C, CE normy, Dovoz, montáž, zaškolenie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 546,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
kód projektu IMTS2014+: 302030G545
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu
ABEline s.r.o. Návrat masívneho nábytku s prvkami kopaničiarsko-ľudových tradícií., kód projektu IMTS2014+: 302030G545 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
Časť: 4
II.2.1) Názov
Profi odsávač
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42670000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Profi Odsávač - výkonný vrecový odsávač určený na odsávanie CNC stroja (prachu, pilín z dreva).
Min. technické parametre: Odsávacia kapacita - 8700 m3/h, Podtlak (max) - 1800 Pa, Filtračná plocha - 18 m2,
Objem odpadových vakov - 1.33 m3, Napájacie hrdlo - 300 mm, Napätie - 400 V, Motor min. 3 kW, Odsávacia rýchlosť 35 m/s., Hlučnosť max. 87 dB, Výška 2900 mm, Šírka 750 mm, Dĺžka 3450 mm, CE normy,
Dovoz, montáž, zaškolenie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 814,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
kód projektu IMTS2014+: 302030G545
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu
ABEline s.r.o. Návrat masívneho nábytku s prvkami kopaničiarsko-ľudových tradícií., kód projektu IMTS2014+: 302030G545 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
Časť: 5
II.2.1) Názov
Briketovací lis
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42636100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj na spracovanie dreveného odpadu a pilín vznikajúcich pri výrobe.
Ručné plnenie násypky materiálom, spracovanie odpadu, využitie: palivo pre prevádzku -vykurovanie prevádzkové priestory.
Min. technické parametre:
Hydraulický lis, Výkon lisu 15-50kg/hod., Priemer brikety 50 mm, Priemer nádoby stroja 1000 mm, Výkon motoru čerpadla min. 4 kW, Hmotnosť stroja max. 560 kg, Maximálny tlak bar 400, Priemer piestumm 100, Snímač úrovne pre vypnutie respektíve zapnutie stroja, Inšpekčné dvierka, Nemrznúce prevedenie, Šírka lisu 1060 mm, Hĺbka lisu 1385 mm, Dĺžka 1560 mm, Vlhkosť materiálu od % 8, Vlhkosť materiálu do% 17, CE normy, Dovoz, montáž, zaškolenie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 749,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
kód projektu IMTS2014+: 302030G545
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu
ABEline s.r.o. Návrat masívneho nábytku s prvkami kopaničiarsko-ľudových tradícií., kód projektu IMTS2014+: 302030G545 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy v nadväznosti na § 32 ods.
3 ZVO.
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží referencie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač predloží referencie v kumulatívnej výške v minimálnej hodnote ako je predpokladaná hodnota príslušnej časti zákazky bez DPH na ktorú predkladá svoju ponuku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.10.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2021 12:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ vykonáva verejné obstarávanie elektronicky v informačnom systéme elektronického verejného
obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný sa zaregistruje do elektronického nástroja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Registrovaní uchádzači v systéme EVOSERVIS použijú svoj prístupový kód. O vystavenie e-podpisu / UEZ požiada užívateľ pri registrácii do EN EVOSERVIS stiahnutím a vyplnením Žiadosti o vystavenie e-podpisu / UEZ a jej zaslaním prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS na e-mail info@evoservis.sk. Po odoslaní žiadosti bude upozornený e-mailom na možnosť stiahnutia vystaveného e-podpisu / UEZ. Registrovaný uživateľ EN EVOSERVIS po prihlásení do EN EVOSERVIS na hlavnej stránke klikne na odkaz Upraviť účet a následne pokračuje v sekcii Stiahnutie e-podpisu / UEZ alebo žiadosti o jeho vystavenie stiahnutím a vyplnením Žiadosti o vystavenie e-podpisu / UEZ a jej zaslaním prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS na e-mail info@evoservis.sk. Po odoslaní žiadosti bude upozornený e-mailom na možnosť stiahnutia vystaveného e-podpisu / UEZ. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie bude záujemca komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie.
Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky, vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 pism. g) zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom (v rámci všetkých podmienok účasti vyžadovaných v predmetnej zákazke).

Záujemca môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v ods. III.1)
predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Podrobnosti o možnosti predbežne nahradiť doklady JED-om sú uvedené v súťažných podkladoch. Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.08.2021