1. Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou; 2. Hákový nosič kontajnerov s cisternovou nadstavbou

  Zadávateľ:
Správa mestskej zelene v Košiciach
  Predpokladaná hodnota:
199.869,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2021 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.08.2021
  Dátum zverejnenia:
02.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa mestskej zelene v Košiciach
IČO: 17078202
Rastislavova 79, 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Luxová
Telefón: +421 556221400
Email: luxova@smsz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.smsz.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
príspevková organizácia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
1. Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou; 2. Hákový nosič kontajnerov s cisternovou nadstavbou
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou bude slúžiť na naloženie pokosenej trávy, konárov, biologicky rozložiteľného odpadu, ale hlavne tam, kde je potrebné využitie hydraulickej ruky pri naložení, vyložení a sadení nadrozmerných stromov. Hákový nosič kontajnerov s cisternovou nadstavbou budú slúžiť na zálievky počas letnej sezóny a mimo letnej sezóny ako hákový nosič kontajnerov na území mesta Košice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
199 869,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou bude slúžiť na naloženie pokosenej trávy, konárov, biologicky rozložiteľného odpadu, ale hlavne tam, kde je potrebné využitie hydraulickej ruky pri naložení, vyložení a sadení nadrozmerných stromov. Hákový nosič kontajnerov s cisternovou nadstavbou budú slúžiť na zálievky počas letnej sezóny a mimo letnej sezóny ako hákový nosič kontajnerov na území mesta Košice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
199 869,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZOV) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZOV.
a) Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a poskytovať službu k danému predmetu zákazky.
b) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.
c) Čestné vyhlásenie, že u uchádzača neexistuje dôvod vylúčenia pre existenciu konfliktu záujmov.
Doklady budú overené iba u úspešného uchádzača.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení pre daný podvozok a nadstavbu.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady musia byť predložené v origináloch alebo v úradne osvedčených fotokópiách.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie minimálnej požadovanej úrovne štandardov s uspokojivým dodaním tovaru (pod uspokojivým sa rozumie dodanie v zmysle obchodných a technických podmienok).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2021 09:00
Miesto: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ apeluje na uchádzačov, aby pristúpili k poskytnutiu súčinnosti k podpisu zmluvy a najmä, aby včas zabezpečili registráciu do Registra partnerov verejného sektora (podľa zák. č. 315/2016 Z.z.), a to vo vzťahu k sebe ako aj zmluvnej strane a zároveň vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje podľa toho zákona č. 315/2016 Z..z. - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle vysokých ponukových cien uchádzačov a môže zrušiť verejné obstarávanie zákazky ak najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 81 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v prípade nepredloženia ani jednej ponuky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nemenia.
Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 81 písm. c) zák. č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní v prípade, že zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom ani časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upresniť podmienky zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade so súťažnými podkladmi, Výzvou na predloženie ponuky a predloženou cenovou ponukou.
Verejné obstarávanie poskytovanie súťažných podkladov; predkladanie ponúk, vysvetľovanie ponúk; poskytovanie informácií podľa § 165 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) sa realizuje prostredníctvom systému JOSEPHINE PROEBIZ. Josephine je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. Josephine je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com
Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému Josephine pomocou hesla alebo aj pomocou občianského preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.08.2021