Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ

  Zadávateľ:
Mesto Sabinov
  Predpokladaná hodnota:
599.439,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.08.2021
  Dátum zverejnenia:
02.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Sabinov
IČO: 00327735
Námestie slobody 57, 08301 Sabinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 915963032
Email: luptak@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5972
Hlavná adresa(URL): http://www.sabinov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ
Referenčné číslo: 14/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je návrh stavebných úprav napĺňajúcich pojem Významná obnova občianskej budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. O energetickej hospodárnosti budov. Cieľom projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.
Stavebné úpravy pozostávajú hlavne zo:
1. Zateplenie fasády a sokel,
2. Zateplenie stropov nad 1.PP,
3. Zateplenie stropov nad posledným podlažím a rekonštrukcia výlezov,
4. Obnova strešného plášťa a čiastočná výmena oplechovania atiky u zrekonštruovanej strechy,
5. Rekonštrukcia komína v časti nad strešnou krytinou,
6. Výplne otvorov,
7. Odkvapový chodník a podlaha v exteriéry pred vstupom do kotolne,
8. Bleskozvod,
9. Elektroinštalácia,
10.Vykurovanie,
11. Vzduchotechnika
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
599 439,43 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie: Sabinov, Intravilán mesta Sabinov, ulica Švermova.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je návrh stavebných úprav napĺňajúcich pojem Významná obnova občianskej budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. O energetickej hospodárnosti budov. Cieľom projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.
Stavebné úpravy pozostávajú hlavne zo:
1. Zateplenie fasády a sokel,
2. Zateplenie stropov nad 1.PP,
3. Zateplenie stropov nad posledným podlažím a rekonštrukcia výlezov,
4. Obnova strešného plášťa a čiastočná výmena oplechovania atiky u zrekonštruovanej strechy,
5. Rekonštrukcia komína v časti nad strešnou krytinou,
6. Výplne otvorov,
7. Odkvapový chodník a podlaha v exteriéry pred vstupom do kotolne,
8. Bleskozvod,
9. Elektroinštalácia,
10.Vykurovanie,
11. Vzduchotechnika
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
599 439,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Zábezpeka sa požaduje vo výške 17 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. V zmysle ZoD je Zhotoviteľ povinný zložiť realizačnú zábezpeku vo výške 5% z ponúkanej ceny diela bez DPH, a to po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky sú uvedené v ZoD.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1. Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v
závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
2. Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v predchádzajúcom bode.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.
K § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet
zákazky, pričom preukáže, že celková hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch
bola rovnaká alebo vyššia ako 580 000,- EUR.
Ak je celková zmluvná cena uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR,
prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný
rok, v ktorom sa zákazka uskutočnila, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa zákazka
uskutočnila v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak sa zákazka viaže na viac rokov,
uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na
EUR pre každú časť zákazky daného obdobia. Prepočet ceny takejto zákazky sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.
2.
K § 34 ods. 1 písm. d):
Uchádzač musí preukázať, že je držiteľom licencií používaných materiálov a technologických postupov, pričom ako dôkaz predloží nasledovný doklad:
2.1 Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva - ktorým preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
2.2 Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority (alebo
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva), na zabudovanie
vonkajších otvorových konštrukcií do stavby aplikovaný spôsob zhotovenia styku a pripojovacej škáry (systém tesnenia a výplne škáry: tmely a tesniace látky (striekané plniace peny) alebo tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené) alebo tesniace izolačné fólie a pásy (poropriepustné, parotesné)).
3.
K § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona:
Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz.
Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje.
Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX, ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 10:30
Miesto: ARR PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a uchádzačom sa neposiela zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 (verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
2. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
3. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení nasledovnej odkladacej podmienky:
- "Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky" (podrobné znenie je v návrhu ZoD, ktorá tvorí prílohu Súťažných podkladov).
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky) vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. Takáto ponuka je pre verejného obstarávateľa neprijateľná.
6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
7. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Proebiz- JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
8. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
9. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.08.2021