Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu projektu pre cyklotrasy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
66.225,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2021 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.08.2021
  Dátum zverejnenia:
27.08.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová
Telefón: +421 259356511
Email: zuzana.stanclova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu projektu pre cyklotrasy
Referenčné číslo: MAGS OVO 43864/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie dvoch (2) cyklotrás. Podrobné informácie o opise predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 5 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
66 225,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Cyklotrasa R11 v úseku nadchod Botanická Svrčia ulica
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy R11 v úseku nadchod Botanická Svrčia ulica. Jedná sa o úsek o približnej dĺžke 450 m. Podrobné informácie o opise predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 5 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Odborná skúsenosť projektanta
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 062,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Chodník a cyklotrasa R51 na Nábreží Ľubomíra Kadnára (Karloveské rameno, t. j. od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain).
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy R51 na Nábreží Ľubomíra Kadnára (Karloveské rameno, t.j. od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain). Jedná sa o úsek o približnej dĺžke 500 m. Podrobné informácie o opise predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 5 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Odborná skúsenosť projektanta
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Predpokladaná hodnota
34 163,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, uchádzač preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky;

b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci Podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložiť pre časť č.1 a časť č. 2 predmetu zákazky zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.1 Minimálna požadovaná úroveň pre časť č. 1 predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje v zozname preukázať, že uchádzač poskytol projekčné služby pre minimálne jednu (1) dopravnú stavbu rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť (5) rokov v celkovej hodnote minimálne 35 000 eur bez DPH. Hodnota realizovaných projekčných služieb na dopravnej stavbe musí byť preukázaná jednou referenciou resp. zákazkou napr. z oceneného výkazu výmer projektanta v stupni DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie) alebo DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie ).
1.2 Minimálna požadovaná úroveň pre časť č. 2 predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje v zozname preukázať, že uchádzač poskytol projekčné služby pre minimálne jednu (1) dopravnú stavbu rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť (5) rokov v celkovej hodnote minimálne 40 000 eur bez DPH. Hodnota realizovaných projekčných služieb na dopravnej stavbe musí byť preukázaná jednou referenciou resp. zákazkou napr. z oceneného výkazu výmer projektanta v stupni DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie) alebo DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie )
1.3 Minimálnu požadovanú úroveň pre časť č. 1 predmetu zákazky uvedenú v bode 1.1 tohto odseku oznámenia, môže uchádzač preukázať tou istou referenciou resp. zákazkou, akou preukazuje minimálnu požadovanú úroveň pre časť č. 2 predmetu zákazky uvedenú v bode 1.2 tohto odseku oznámenia.
1.4 Za služby (projekty) rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje projektovanie výstavby nových alebo rekonštrukcie pôvodných cestných komunikácií, miestnych komunikácií, cyklotrás, mostov a nadjazdov.
1.5 Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrená v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu podpisu predmetnej zmluvy o poskytnutí služby, t. j. s uvedením tohto dátumu).
2.Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
2.1 Minimálna požadovaná úroveň pre časť č. 1 a časť č. 2 predmetu zákazky: uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zmluvy disponuje minimálne jedným autorizovaným stavebným inžinierom podľa zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), ktorý kumulatívne spĺňa nasledovné požiadavky:
2.1.1 osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaným SKSI na poskytovanie služieb v rozsahu: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo s odborným zameraním na kategóriu inžinierske stavby, podkategória dopravné stavby alebo v rozsahu: Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb s odborným zameraním na kategóriu projektovanie inžinierskych stavieb Cesty a letiská. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadacej miestnosti č.101 (1. poschodie), Nová radnica, Bratislava, Slovenská republika.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Z dôvodu obmedzeného počtu znakov v odseku III.1.3) tohto oznámenia verejný obstarávateľ dopĺňa nasledovné informácie:
2.1.2 zoznam odborných skúseností preukazujúcich skúsenosť z výkonu funkcie projektanta pre cestnú časť minimálne jedného (1) projektu v minimálnej hodnote 15 000 eur s DPH rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 1.4 odseku III.1.3) oznámenia.
2.1.3 Uchádzač môže tou istou osobou preukázať minimálnu požadovanú úroveň pre časť č. 1 a časť č. 2 predmetu zákazky uvedenú v bode 2.1 odseku III.1.3) oznámenia.
2.2 Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ZVO) uchádzač preukazuje buď dokladmi stanovenými verejným obstarávateľom, resp. ich môže dočasne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO, resp. čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.
2.3 Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ZVO) môže uchádzač v súlade s 34 ods. 3 ZVO využiť odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
2.4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

VI. 3.1) Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 112 ods. 6 druhej vety ZVO.
VI.3.2) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému josephine. Dokumety potrebné na
vypracovanie ponuky sú dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11346/summary. Ďalšie informácie
týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.3) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
VI.3.4) Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy pre obe časti predmetu zákazky požaduje v rámci poskytnutia súčinnosti preukázanie splnenia osobitnej zmluvnej podmienky. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá do dvadsať (20) pracovných dní odo dňa kedy bude na jej uzavretie vyzvaný verejným obstarávateľom.
VI.3.5) Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.08.2021