Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

  Zadávateľ:
Obec Nižný Hrabovec
  Predpokladaná hodnota:
331.479,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.08.2021
  Dátum zverejnenia:
26.08.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nižný Hrabovec
IČO: 00332593
Nižný Hrabovec 407, 09421 Nižný Hrabovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavlína Detková
Telefón: +421 917736488
Fax: +421 905212606
Email: detkova@abys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6429
Hlavná adresa(URL): http://www.e-lena.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
ABYS Slovakia, s.r.o.
IČO: 35875593
Ružová dolina 6 , 82108 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavlína Detková
Telefón: +421 917736488
Fax: +421 905212606
Email: detkova@abys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6429
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.e-lena.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.e-lena.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 písm. b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec
Referenčné číslo: Nižný Hrabovec/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45220000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou
súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
331 479,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obce Nižný Hrabovec
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
331 479,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015.
Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 9 000,00 EUR.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa
pokynov uvedených v súťažných podkladoch, alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky, alebo poistenie záruky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.

Ak uchádzač predkladá doklady vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu Výzvy formou skenov.

Do systému sa vkladajú len kópie predmetných dokumentov, elektronická konverzia ani zaručený podpis nie sú
vyžadované. V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom
verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento
digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. (1) písm. a) zákona, podľa § 33 ods. (1) písm. d). zákona.. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u tejto osoby existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže
predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED)
podľa §39 alebo čestným vyhlásením podľa §114 ods.1, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument , verejný obstarávateľ,
alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu ,alebo dokladov nahradených týmto Jednotným európskym
dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia alebo v súvislosti s exekučným konaním) alebo exekúcie.
Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje
dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, v prípade že doba zriadenia, alebo prevádzkovania účtu je kratšia ako 3 roky.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy do
Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň
predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

Podľa § 33 ods. (1) písm. d) - uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka (obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky).
Minimálny ročný obrat uchádzača by mal dosahovať minimálnu úroveň za 3 bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobia. Minimálna úroveň je stanovená na 300 000,00 EUR.
Obrat uchádzač preukáže predložením výkazu ziskov a strát, alebo iným dokladom.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov formou skenov. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným inštitúciám z čoho sa bude dať usúdiť v prípade pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu financovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať vlastné zdroje alebo schopnosť získať finančné krytie na dodávku predmetu zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží:
a) doklad podľa § 34 ods. (1) písm. b), zákona.
b) doklad podľa § 34 ods. (1) písm. g), zákona.
c) doklad podľa § 36 ZVO.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u tejto osoby
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky ,na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument , verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto Jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §34 ods. (1) písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
V súlade s § 187 ods. 6 zákona, ak bola referencia vyhotovená do 1.marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods.1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený referenciami, prípadne dôkazom o plnení. Každá uchádzačom predložená referencia, alebo dôkaz o plnení musí obsahovať minimálne:
-názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
-predmet zmluvy a jeho stručný opis,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,
-miesto plnenia zmluvy,
-čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),
-skutočný termín,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,
-vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa
zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby
odberateľa/objednávateľa.
Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky (inžinierske stavby - cesty, chodníky, spevnené plochy) uskutočnil minimálne jednu referenciu v celkovom finančnom objeme 330 000, - EUR bez DPH.

Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne od vyhlásenia verejného obstarávania. Na vyčíslenie uvedených cien uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača, alebo osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.3 zákona.
b) doklad podľa § 34 ods. (1) písm. g), zákona - uchádzač predloží doklad, úradne osvedčenie stavbyvedúceho, o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie STAVBYVEDÚCI s odborným zameraním inžinierske stavby.
c)Uchádzač predkladá podľa § 36 ZVO: Certifikát EMAS, alebo ekvivalent

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
výzvy okrem referencii vystavených v súlade s § 12 ods. 2 zákona formou skenov.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. (1) písm. b) zákona zadefinoval
striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
zhotoviteľmi a podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými
skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho dodať.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.) Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, výkaz/výmer a v súťažných podkladoch.
2.) Pravidlá pre doručovanie: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.09.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.09.2021 10:00
Miesto: Online cez systém ELENA.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o VO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom
profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

3. Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení, či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a to ako priamy odkaz na portály www.e-lena.sk. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

4. Verejný obstarávateľ bude vo svojom profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.

6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v
rozpore s §20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle
www.elena.sk, kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému.

7.Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre
uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

8.Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
riadiaci orgán doručí poslednú správu z ex post kontroly s kladným výsledkom a zároveň po zverejnení v zmysle
platných právnych prepisov.

9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho hľadiska pri dodávke stavebných prác je povinný zabezpečiť zamestnanie minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a)
a b) nižšie
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby
počas doby realizácie stavebných prác, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR
poskytuje. V súlade s operačným programom Ľudské zdroje, ktorý kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého vedľajšou externalitou má byť aj zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom vlastnej personálnej politiky, alebo personálnej politiky subdodávateľov. Zmluvná povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a)
a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.
Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo na zmluvnú pokutu podľa čl. 13 bod 5 písm. e) VZP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.08.2021