Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania

  Zadávateľ:
Mesto Veľký Meder
  Predpokladaná hodnota:
281.674,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2021 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.08.2021
  Dátum zverejnenia:
26.08.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Veľký Meder
IČO: 00305332
Komárňanská 207/9 , 93201 Veľký Meder
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@cepartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania
Referenčné číslo: 2021-431-Veľký Meder
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Hlavným účelom stavby je zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MsÚ vrátane zatepľovania.

SO-01 BUDOVA MsÚ, KOMÁRŇANSKÁ 207/9, VEĽKÝ MEDER

Objekt sa nachádza vo Veľkom Mederi. Budova úradu primátora bola postavená na začiatku minulého storočia, kedy slúžila ako kúria bohatšieho gazdu v meste. Po viacerých prestavbách budova mierne stratila svoj charakter, ale aj pri tých zmenách budova má pamiatkovú cenu, ktorú musíme zachovať. Keď budova prešla do vlastníctva mesta, slúžila ako mestská knižnica, potom boli vytvorené v nej kancelárie úradu primátora. Budova počas jej fungovania nebola rozšírená, ostala v pôvodnom tvare. Vo vnútri budovy boli prevedené zmeny dispozičné a funkčné. Objekt má 1 nadzemné podlažie, 1 podkrovie a 1 čiastočné podzemné podlažie, je zastrešený šikmou strechou s krytinou z betónových škridiel. Bolo konštatované, že existujúce obvodové múry, strop nad suterénom a nad podkrovím a výplne otvorov nespĺňajú potrebné teplotechnické požiadavky a normy. Z uvedených dôvodov pre ďalšie bezpečné využívanie je nutné vykonať a previesť plánované rekonštrukčné práce. Projekt rieši obnovu obalového plášťa budovy. Obvodové steny sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom Baumit s izolantom z minerálnej vlny hr. 150 mm. Zrealizujú sa tepelnoizolačné opatrenia pre podkrovie - nová tepelná izolácia stropnej konštrukcie podkrovných miestností, odizolovanie vykurovaných podkrovných miestností od nevykurovanej povaly. Strop podzemného podlažia sa zateplí zospodu. Strešná konštrukcia v rámci projektu zostane nezmenená. Otvorové konštrukcie budú vymenené na nové drevené okná a dvere s izolačným trojsklom. Celkovo sa vylepšia tepelno-technické parametre a architektonický výzor celej budovy.

SO-02 BUDOVA MsÚ, ŽELEZNIČNÁ 60/4, VEĽKÝ MEDER

Objekt sa nachádza vo Veľkom Mederi. Budova počas jej fungovania nebola rozšírená, ostala v pôvodnom tvare, vonkajšie rozmery sú 20,4x13,9 m. Vo vnútri budovy boli prevedené zmeny dispozičné a funkčné. Objekt má 2 nadzemné podlažia, je zastrešený plochou strechou. Bolo konštatované, že existujúce obvodové múry, strešná konštrukcia a výplne otvorov nespĺňajú potrebné teplotechnické požiadavky a normy. Z uvedených dôvodov pre ďalšie bezpečné využívanie je nutné vykonať a previesť plánované rekonštrukčné práce. Projekt rieši obnovu obalového plášťa budovy. Obvodové steny sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom Baumit s izolantom z minerálnej vlny hr. 150 mm. Zrealizujú sa tepelnoizolačné opatrenia strešnej konštrukcie s novou hydroizolačnou fóliou. Celkovo sa vylepšia tepelno-technické parametre a architektonický výzor celej budovy.

Projektant: MODULUS s.r.o. projektová kancelária 929 01 Dunajská Streda, Štúrova 22, Spracoval: Ing. arch. Zoltán Molnár

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
281 674,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Veľký Meder:
SO-01 Veľký Meder, Komárňanská 208, par.č. 3189/1 k.ú. Veľký Meder
SO-02 Veľký Meder, Železničná 60/4, par.č. 3088/2 k.ú. Veľký Meder
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
281 674,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2:
Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1
písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do ZHS. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným JED podľa § 39 ods.1 ZVO, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.
Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) v spojení s § 38, ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z.: zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa a zadefinovaný ukazovateľ Index N05.
Preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov.
b)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR, fyzických osôb alebo právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom s uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 14:30
Miesto: V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bude otváranie ponúk prezenčne na adrese: Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 56, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude zrealizované online spôsobom z dôvodu nevyhnutnosti pokračovať v aktuálne platných opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a to aj na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.03.2020. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 52 ZVO. Všetky informácie súvisiace s otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a to prostredníctvom informačného systému ERANET
3.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.
4. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly viď ZoD
5.Podmienky zádržného viď ZoD.
6.Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok - viď ZoD.
7. Preukázanie finančného krytia viď ZoD
8. Uplatnenie sociálneho aspektu viď ZoD
9.Požaduje sa zábezpeka: výška 8.000,00 EUR a podmienka zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
10.Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť dokumenty špecifikované v časti B.1 SP
11. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.08.2021