Zdravotnícke vybavenie (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy)

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
300.256,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2021 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.08.2021
  Dátum zverejnenia:
26.08.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Mlynarčík
Telefón: +421 248234088
Email: jan.mlynarcik@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/8698
Hlavná adresa(URL): www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zdravotnícke vybavenie (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy)
Referenčné číslo: R1-9/134/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33100000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckeho vybavenia Ručných pulzných oximetrov s príslušenstvom, Ramenných digitálnych tlakomerov a Fonendoskopov v počtoch a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, poučenie a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu, vrátane dodanie sprievodnej dokumentácie.
Obstarávanie zdravotníckej techniky je realizované v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
300 256,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Ručné pulzné oximetre s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33120000-7
33190000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu zákazky. Miestom plnenia sú zdravotnícke zariadenia UNB na území Bratislavy. Konkrétne miesta plnenia budú určené zmluvnému dodávateľovi.
II.2.4) Opis obstarávania:
474 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
201 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy PQ2-SC214-2Q20-61 - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie,
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ramenné digitálne tlakomery
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33120000-7
33123100-9
33190000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu zákazky. Miestom plnenia sú zdravotnícke zariadenia UNB na území Bratislavy. Konkrétne miesta plnenia budú určené zmluvnému dodávateľovi.
II.2.4) Opis obstarávania:
474 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
70 231,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy PQ2-SC214-2Q20-61 - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie,
Časť: 3
II.2.1) Názov
Fonendoskopy
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33120000-7
33190000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu zákazky. Miestom plnenia sú zdravotnícke zariadenia UNB na území Bratislavy. Konkrétne miesta plnenia budú určené zmluvnému dodávateľovi.
II.2.4) Opis obstarávania:
300 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 750,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy PQ2-SC214-2Q20-61 - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie,
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač môže preukazovať splnenie podmienok účasti prostredníctvom dokumentov vydávaných elektronickou formou alebo zaručenou konverziou listinne vydávaných dokladov a dokumentov v originálnom vyhotovení alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže:
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona.
2. Subdodávateľ (každý subdodávateľ) uchádzača musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.
3. Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadované doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona nahradiť zapísaním do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona. Ak uchádzač doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona nepredloží, Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu podľa § 152 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Pokračovanie v časti VI.3)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.09.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2021 10:15
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Riaditeľstvo
Pažítková 4, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line za možnej účasti uchádzačov, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov (tj. kto sleduje online otváranie ponúk) bude systém JOSEPHINE logovať (zaznamenávať) a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Pokračovanie časti III.1.1)
UPOZORNENIE : Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č.11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona. V zmysle uvedeného v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12. 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona vykonanú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude doplnenie príslušného dokladu požadovať od uchádzača (zapísaného v ZHS).

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi,
K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com, v lehote podľa bodu IV.2.2 tohto oznámenia.
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com), kde autentifíkovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Verejný obstarávate!' uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účastí (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t,j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
4. Verejný obstarávate!' požaduje zábezpeku. Výška zábezpeky a ďalšie bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch,
5. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávaním inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa § 163 a nasledujúcich zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.08.2021