Hasičské ochranné kukly

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
99.720,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.08.2021
  Dátum zverejnenia:
25.08.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tatiana Valentovičová
Telefón: +421 250944547
Fax: +421 250944008
Email: tatiana.valentovicova2@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
Hlavná adresa(URL): http://minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hasičské ochranné kukly
Referenčné číslo: SE-VO1-2021/003185
II.1.2) Hlavný kód CPV
18444000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu, úrazu elektrickým prúdom a iným vonkajším vplyvom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
99 720,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18443330-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu, úrazu elektrickým prúdom a iným vonkajším vplyvom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
99 720,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods.1 zákona
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č.5 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 34 ods. 1 zákona písm. a) zákona.
2. § 34 ods.1 písm. m) bod 1 zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.10.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.10.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk vzhľadom na ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii bude neverejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vzhľadom na ustanovenia zákona vo vzťahu k
elektronickej aukcii bude neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona.
2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO
bezodkladne oznámi v súlade s § 113 ods. 7 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
3.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Náklady spojené s účasťou v tejto výzve na predkladanie ponúk znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
5. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto
verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa
vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Kúpnej zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
6.Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
7. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti tvorí prílohu č.8 súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.08.2021