Nákup nákladného vozidla s nadstavbou

  Zadávateľ:
PUĽS
  Predpokladaná hodnota:
88.005,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.08.2021
  Dátum zverejnenia:
25.08.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PUĽS
IČO: 42080649
Námestie legionárov 6, 08161 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marek Čuchran
Telefón: +421 517081338
Email: marek.cuchran@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15398
Hlavná adresa(URL): http://www.puls-slovakia.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup nákladného vozidla s nadstavbou
Referenčné číslo: OvZP-PULS-2021-0159-PZ-nakladne_auto
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup jedného vozidla - nákladného vozidla so skriňovou nadstavbou, určeného na prepravu techniky a technických zamestnancov, kostýmov, hudobných nástrojov, zvukovej a svetelnej techniky v rozsahu základných kompatibilných častí a príslušenstva podľa technickej špecifikácie, požadovaných technických parametrov a funkčných vlastností.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
88 005,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
V sídle Predávajúceho, alebo kde má Predávajúci miesto podnikania alebo organizačnú zložku.
II.2.4) Opis obstarávania
Popis požadovanej minimálnej úrovne vlastností nákladného vozidla s nadstavbou je uvedený v Prílohe č. 1-1 SP.
Množstvo: 1 vozidlo
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
88 005,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Podrobný opis podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedený v kapitole "F. Podmienky účasti (k bodu III.1) výzvy na predkladanie ponúk)" súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.3.1 § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Podrobný opis požadovaných podmienok účasti týkajúcim sa technickej a odbornej spôsobilosti je uvedený v kapitole "F. Podmienky účasti (k bodu III.1) výzvy na predkladanie ponúk)" súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobný opis minimálnej požadovanej úrovne štandardov požadovaných podmienok účasti týkajúcim sa technickej a odbornej spôsobilosti je uvedený v kapitole "F. Podmienky účasti (k bodu III.1) výzvy na predkladanie ponúk)" súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá je Prílohou č. 1 SP.
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že požaduje, aby v rámci poskytnutej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie
zmluvy úspešný uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi doklad/dokument preukazujúci splnenie osobitných
zmluvných podmienok podľa návrhu zmluvy, t. j. že je autorizovaným predajcom pre príslušnú továrenskú značku dodávaného nákladného auta. Ak je uchádzač výrobcom dodávaného nákladného auta, a táto skutočnosť je jednoznačne zrejmá z dokladov a dokumentov predložených v ponuke, takýto doklad/dokument nemusí predložiť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.09.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.09.2021 10:00
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/159
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému Eranet na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému Eranet.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
Podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
Súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "Eranet"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese podľa bodu I.3).
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t. j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme Eranet.
VI.3.5) V súlade s § 38 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
VI.3.6) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ sa na základe § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.9) Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.08.2021