Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu

  Zadávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.250.721,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.08.2021
  Dátum zverejnenia:
23.08.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35971126
Pod Krásnou hôrkou 1 , 83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
Telefón: +421 232321829
Email: elena.lukacova@nusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Hlavná adresa(URL): http://www.nusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Referenčné číslo: 108_2021_VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
33141220-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu - arteriálne kanyly, aortálne kanyly, venózne kanyly, kardioplegická kanyla, kardioplegický set, kanyly na retrográdnu kardioplégiu, kanyly na antegrádnu selektívnu perfúziu, pediatrické arteriálne a venózne kanyly
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 250 721,16 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 22
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 01
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla do aorty so zníženým jet effect

> umelohmotová, vystužená
> priehľadný, oválne zahnutý zaoblený ) hrot výtok s viacerými bočnými otvormi na zníženie jet effect
> hrot opatrený difuzorom zabezpečujúcim rovnomerné, bezpečené konštantné tlakové a rýchlostné gradienty, zabezpečenie kontinuálneho laminárneho prúdenia
> čo najnižší tlakový gradient ( pressure drop ) maximálne 80mmHg pri prietoku 5l/min
> bezpečný, jednoduchý, inkorporovaný odvzdušňovací systém zjednodušujúci naplnenie a odvzdušnenie kanyly pri pripájaní na hadicový systém
> držiak na fixáciu kanyly turniketami
> variabilita veľkosti 21 24 Fr ( 6-8 mm)
> dĺžka min.28 cm
> diameter 3/8, koniec kanyly ukončený spojkou 3/8 s luerom

2800 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
86 324,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 02
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla arteriálna do a.femoralis vystužená

> umelohmotová,drôtom vystužená kanyla s vodičom
> zakončenie kanyly spojkou 3/8 s luerom
> veľkosť 16 - 22 Fr
>- dĺžka min. 20 cm

V samostatnom sete dostupné vodiče a dilatátory na perkutánne zavádzanie kanýl Seldingerovou technikou

Kanyla 490 ks/ 36 mesiacov
Zavádzacia súprava - 300 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
72 274,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 03
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla venózna single rovná 28-40 Fr

> variabilná veľkosť od 28 do 40 Fr
> hrúbka zakončenia kanyly 3/8
> dĺžka min 35 cm

730 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 775,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 04
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla venózna ohybná single s drôtom

> tvarovateľná
> typu single
> odolná voči zalomeniu
> telo kanyly vystužené integrovaným vinutým drôtom z nehrdzavejúcej ocele
optimalizuje vnútorný priemer (I.D.) pre maximálny prietok
> telo kanyly jednoliate, nelepené
> hrot kanyly má viaceré bočné otvory
> tlakový gradient max.100mmHg
> dĺžka kanyly 38,1cm
> má vyznačenú orientačnú líniu pre ľahké zavádzanie a presné polohovanie
> zakončenie kanyly 1/4, 3/8,1/2
> dostupné veľkosti od 12Fr- 40Fr (4mm-13,3mm)
> pre deti aj dospelých

1 350 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
74 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 05
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla venózna single rovná

> veľkosť od 18-24 Fr
> hrúbka zakončenia kanyly 1/4
> dĺžka 35 cm

780 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 650,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 06
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla venózna dual stage

> jednoliata ( z jedného kusu materiálu )
> vystužená drôtom + vodič
> veľkosť 33/43 Fr
> zakončenia kanyly spojkou 1/2
> dĺžka min.37 cm

1 800 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 988,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 07
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla venózna - femorálna - dual stage

> kanyla s tenkou stenou vystužená drôtom zabezpečujúca vysoký prietok pri malom vonkajšom priemere
> integrovaný obturátor hrotu s plynulým prechodom na optimalizáciu zavádzania
> dilatačný set ( 8, 12, 16, 20 a 24 Fr. ) so zavádzacou ihlou a vodičom
> veľkost 22 Fr, 23/25 Fr
> zakončenie spojkou 3/8 1/2
> dĺžka min. 60 cm

Kanyly - 200 ks/36 mesiacov
Set dilatačný - 230 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
109 060,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 08
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla venózna rovná, zahnutá

Celoplastové /PVC/ tenkostenné kanyly bez kovových koncoviek, s vystužením tzw. Wire reinforced, používané na kanyláciu dutých žíl počas mimotelového obehu u detí od novorodeneckého veku až po dospeivajúcich.
Kanyly sú dostupné vo verziách :
>zahnuté- v 90°uhle, pevne zakrivené, nie svojvoľne
ohýbateľné vo veľkostiach od 12Fr- 28Fr
>rovné- vo veľkostiach od 12Fr -28Fr
>koncovky vo verzii Light house
>značenie na kanyle po cm.

1 600 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
49 920,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 09
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla femorálna venózna rovná.

Plastové vystužené, ultra tenkostenne kanyly s kovovým krúžkom zabezpečujúcim hladký prechod medzi kanylou a zavádzačom. Kanyla je po stranách vybavená
hladenými otvormi a uzamykaním zabraňujúcim vytiahnutiu kanyly zo zavádzača.
> veľkosť 20 a 24Fr
> zavádzaná pomocou perkutánnych zavádzacích setov.

100 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Vent do a. pulmonaris

>potiahnutý silikonom, resp.PVC
>typy- rovné, zakrivené, s vodičom
>veľkosti 10Fr,13Fr, 20Fr
>perforačné otvory v dĺžke 6cm
>spojka X
>dĺžka od 32cm do cca 40cm
>vrátane rôznych typov a veľkostí nádstavcov a vysavačov

3 100 kjs/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Set na aplikáciu krvnej kardioplégie

Set pozostáva z:
hadicového setu

výmenník tepla:
> polykarbonátový obal so zabudovaným nerezovým výmenníkom tepla
>PVC hadice 1/4x1/16
>hadice s bajonetovou spojkou 1/8x1/16
>obsahuje hydrofóbnu membránu, spojku na vloženie teplotného snímača a monitorovanie teploty kardioplegickej zmesi
> obsahuje snímač na meranie tlaku v systéme a bezpečnostný ventil proti pretlaku
> výmenník pripojiteľlný Hansen spojkami k chladicemu zariadeniu
odvodová hadica na kardioplegický roztok
> priemer 3/16 x 1/16
->dĺžka cca 3m
> jeden koniec luer spojka
>druhý koniec závitová spojka
>v osobitnom obale sterilná

3 100 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
434 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla na perfúziu koronárnych artérií osciálna

>samoexpandovateľný hrotový balón
>plastová hadička a female konektor luer lock
>minimálna škála priemerov balónika od 4mm 8 mm
>tvar hrotu - priamy a pravouhlý.

500 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla do koreňa aorty

Kanyla určená na podávanie kardioplegických roztokov a ventiláciu srdca počas použitia kardiopulmonálneho bypassu,zároveň na aspiráciu vzduchu z aorty v závere zákroku na srdci.

>vyrobená z mäkkého ohybného a tenkostenného zakončenia pripojeného natrvalo k ohybnej hadičke.
>spojovací diel typu luer na zasúvanie je natrvalo pripojený k distálnemu koncu hadičky.
>zavádzač je zabalený vo vnútri tela kanyly.

Kanyla do koreňa aorty s ventilačnou linkou sa skladá z mäkkého ohybného a tenkostenného zakončenia pripojeného natrvalo k ohybnému spojovaciemu dielu v tvare písmená Y.

> veľkosť ihly 14 G
> špička 7 Fr
> dľžka kanyly 15 cm

1 700 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 050,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 14
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla na podávanie kardioplegického roztoku do koreňa aorty , vhodná aj na použitie pri miniinvazívnych výkonoch

Kanyla určená na podávanie kardioplegických roztokov a ventiláciu srdca počas použitia kardiopulmonálneho bypassu,zároveň na aspiráciu vzduchu z aorty v závere zákroku na srdci, vhodná aj na použitie pri miniinvazívnych výkonoch.

>-vyrobená z mäkkého ohybného a tenkostenného zakončenia pripojeného natrvalo k ohybnej hadičke.
>spojovací diel typu luer na zasúvanie je natrvalo pripojený k distálnemu koncu hadičky.
>zavádzač je zabalený vo vnútri tela kanyly.

Kanyla do koreňa aorty s ventilačnou linkou sa skladá z mäkkého ohybného a tenkostenného zakončenia pripojeného natrvalo k ohybnému spojovaciemu dielu v tvare písmená Y.
> veľkosť ihly 14 G
> špička 7 Fr
> dľžka kanyly min 25 cm

1 700 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 810,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 15
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla na antegrádnu selektívnu perfúziu koronárnych artérií

>materiál kov-plast
>distálny úsek kanyly zahnutý v uhle 45 a 95
>veľkosti od 10F do 14F
>dĺžka kanyly 19,1cm
>ukončenie kanyly luer lock alebo konicky.


1 650 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
59 124,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 16
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla venózna dual stage

> two stage
> nepoťahovaná
> odolná voči zalomeniu
> telo kanyly vystužené drôtom
> telo kanyly jednoliate, nelepené
> hrot kanyly má viaceré bočné otvory a predsieňový kôš
> má vyznačenú orientačnú líniu pre ľahké zavádzanie a presné polohovanie
> dĺžka kanyly min.38 cm
> zakončenie kanyly 3/8, 1/2 - s konektorom/ bez konektotra
> rôzne modely a veľkosti: od 28/36Fr až do 36/51Fr (9,3mm-17,00mm)

825 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 986,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 17
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 17
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania:
Pediatrické arteriálne a venózne kanyly so zavádzačom určené na krčnú alebo femorálnu kanyláciu ciev u detí rôznej vekovej kategórie

> flexibilné, tenkostenné kanyly z polyuretánu, vystužené vinutým drôtom z nehrdzavejúcej ocele
>telo kanyly musí byť výrazne flexibilné, odolné voči zlomu
>kanyla musí byť tenkostenná, s hrúbkou steny od 0,38mm a 0,48mm
>kanyly sú vhodné na kanyláciu krčných a stehenných ciev u detí, perkutánnym alebo štandardným chirurgickým spôsobom
>kanyly su značené po cm pre ľahšiu orientáciu pri zavádzaní
>telo kanyly musí mať nastaviteľný silikónový prsteň- umožňujúci sutúru a vizualizáciu pod RTG
>hrot a telo kanyly musí mať vystužené bočné porty, umožňujúce hladké vsunutie a kontinuálne laminárne prúdenie > súčasťou kanyly je vodiaci drôt 0,025mm
>súčasťou kanyly je zavádzač kužeľovitého tvaru z PVC / bez ftalátov DE kompatibilné pre vodiaci drôt s diametrom 0,025mm
> čiapka kanyly a zavádzača zabraňuje strate krvi pri kanylácii o 75%
> vhodná na dlhodobé kanylácie 6 hodín
>variabilita veľkosti 8Fr-29Fr (2,7mm- 9,7mm)
>celková dĺžka kanýl od 22,9cm do 76 cm
>rôzne modely a veľkosti
> súčasťou balenia je klip na ukladanie kanýl

36 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 549,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 18
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 18
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla arteriálna zahnutá

> telo kanyly tenkostenné, vystužené drôtom proti zalomeniu
> telo kanyly flexibilné spolu s prstencom umožňnuje presné polohovanie a fixáciu kanyly
> hrot kanyly priehľadný, zošikmený s 3D difuzérom
> dĺžka kanyly min.29 cm
> zakončenie kanyly 3/8 s luer spojkou
> odvzdušňovací systém
> vo veľkosti: 20Fr, 22Fr,24Fr (6,7mm-8,0mm).

520 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 568,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 19
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 19
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanylka arteriálna

>polyuretánové, s hrotom žiarovky
> s koncovkou luer
>v dĺžke 3,3 a 5,8cm
> veľkosti 2mm-6mm

1 120 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 908,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 20
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 20
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla antegrádna perfúzna - pediatrická

>kanyla rovná, jednoramenná, určená na monitorovanie, ventiláciu ľavého srdca a podanie kardioplégie
>telo kanyly priehľadné, so zavádzacou ihlou z nehrdzavujúcej ocele
>štandartný hrot
>dĺžka kanyly 6,4cm, 14cm
>dostupné veľkosti 4Fr - 11Fr
>vizualizácia pod RTG

600 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 182,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 21
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 21
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla aortálna pre deti

>tenkostenná, predĺžená, jednoliata pediatrická arteriálna kanyla
>vastužená drôtom,odolná voči zalomeniu
>skosený hrot
>vysoké prietoky s min tlakovým rozdielom
>nastaviteľný zavádzač
>značky hĺbky na tele umožňujú presné umiestnenie kanyly
>farebné rozlíšenie modrá/sivá
>zakončenie kanyly , 3/16 s odvzdušnením
>funkcia flow-guard poskytuje hemostázu pri plnení kanyly
>variabilita veľkostí 6 Fr do 16 Fr
>dĺžka kanyly 22,9cm

300 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 22
II.2.1) Názov
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
Časť č.: 22
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141220-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kanyla arteriálna

Arteriálny katéter určený ku kanylácii periférnych tepien, za účelom vyšetrenia krvných plynov alebo sledovania krvného tlaku.
>Arteriálna kanyla s jednocestným zariadením on/off
>BD Floswitch prídavné zariadenie, ktoré zabraňuje spätnému prúdeniu
a znižuje riziko embólie vzduchu a potenciálnu kontamináciu nemocničného
personálu
>Vybavená krídelkami s otvormi na prišitie, kvôli zjednodušeniu fixácie na
pokožku
>trieda IIa v súlade s EÚ smernicou o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC
>spôsob sterilizácie: etylén oxid
>sterilne balená, jednorázová zdrav.pomôcka
>označenie CE
>veľkosť: 20G
>vonkajší priemer: 1,1 mm
>dĺžka: 45 mm
>farebné označenie: červené
>balenie: 25ks
>seldingerova technika: nie

8 700 ks/36 mesiacov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, uchádzač - hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako tri mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Upozornenie:

V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1. decembra 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli - kompletne uvedené v súťažných podkladoch - Časť A.2-Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať prostredníctvom elektronického informačného systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Podrobné informácie o konaní elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch - časť B.4 - Informácie o použití elektronickej aukcie
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.09.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.09.2021 10:00
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, oddelenie pre verejné obstarávanie - prostredníctvom elektronického informačného systému EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)
Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS-EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém IS EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
Postup Záujemcu/Uchádzača je upravený v príručkách pre Záujemcu/Uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky- 5f7.html
2)
V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.
3)
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4)
Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil minimálne používateľskou príručkou zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť.
5)
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk, číslo telefónu : +421 250 26 43 70.
7)
V prípade, že ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača len čiastočne napĺňa potreby verejného obstarávateľa, alebo spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, avšak uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.
8)
Vzhľadom na použitie ustanovení týkajúcich sa reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
9)
Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.08.2021