Skiagrafický prístroj - závesný (1 ks)

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
180.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2021 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.08.2021
  Dátum zverejnenia:
19.08.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Bašistová / Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203346 / 434203597
Fax: +421 434131620
Email: kristina.basistova@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.unm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Skiagrafický prístroj - závesný (1 ks)
Referenčné číslo: 101/VS/OVO/08/21/Baš
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111800-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka skiagrafického prístroja závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácia, spracovania technologického projektu, uvedenie do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Ortopedickej kliniky UNM.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
80561000-4
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Ortopedická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka skiagrafického prístroja závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácia, spracovania technologického projektu, uvedenie do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Ortopedickej kliniky UNM.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
112
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účastí, týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.09.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2021 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č. 003.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1.1 Verejný obst. bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle §20 zákona o verejnom obst. prostredníctvom komunik. rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obst. a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obst..
1.2 Verejný obst. umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektr. prostriedkami k súťažným podk. a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obst. všetky tieto podklady / dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dok. v profile verejného obst. na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
2.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie a dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné inf. nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie a dodania pred. zákazky idú na ťarchu záujemcu.
2.2 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie a dod. predmetu zákazky, sa prihlásia písomne prostredníctvom komunik. rozhrania systému JOSEPHINE najneskôr do 30.08.2021.
2.3 Obhliadka miesta realizácie a dodania predmetu zákazky sa uskutoční v dňoch 02.09.2021 a 03.09.2021. Jednotlivým záuj. bude presný termín obhliadky upresnený zodpovednou osobou: Ing. M. Klobušická, resp. Ing. K. Bašistová prostredníctvom komunik. rozhrania systému JOSEPHINE.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť dokl. na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným obst. v bodoch 1 až 3 časti F. Podmienky účasti... predložením jednotného európ. dok. podľa bodu 18.14 časti A. týchto súť. podkladov. Verejný obst. umožňuje hosp. subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európ. dok. oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Bližšie inf. sú uvedené v súť. podkladoch.
4. Súčasťou predl. ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 1800,-EUR slovom jedentisíc osemsto eur. Bližšie inf. sú uvedené v súť. podkladoch.
5. Ponuku môže predložiť skupina dod., ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obst.. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dod. a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obst. vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dod., táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obst. a budú zaväzovať členov skupiny dod., aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obst. vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
6. Verejný obst. zruší verejné obst., ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v §57 ods. zákona o verejnom obst. a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa §57 ods.2 zákona o verejnom obst..
7. Verejný obst. si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača presiahne výšku finan. prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky, resp. ak proces verejného obst. nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa fin. prostriedkov alebo v prípade, ak nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany poskytovateľa.
8. Verejný obst. nie je oprávnený použiť údaje z inf. systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
9. Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného prístroja. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného prístroja vykonával jeden hosp. subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti prístroja v nadväznosti na riešenie rôznych prevádzkových stavov.
10. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecif., kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obst. nie je žiadne z uvedených.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.08.2021