NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV

  Zadávateľ:
Obec Častá
  Predpokladaná hodnota:
2.135.007,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.09.2021 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.07.2021
  Dátum zverejnenia:
29.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Častá
IČO: 00304701
Hlavná 168, 90089 Častá
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Robert Lederleitner
Telefón: +421 336495205 / 336495107
Fax: +421 336495427
Email: obeccasta@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.casta.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
obec
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV
Referenčné číslo: 1227
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV a dodávku kuchynského a interiérového vybavenia. Zákazka je rozdelená na 3 časti:
Časť 1= Stavebné práce
Časť 2= Kuchynské vybavenie
Časť 3= Interiérové vybavenie

Časť 1= Stavebné práce pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Pavilón jedálne
SO 02 Hlavný učebňový pavilón návrh elektrického schodolezu pre ZŤP
SO 04 Viacúčelové ihrisko, detské ihrisko a prvky drobnej architektúry
SO 05 Spevnené plochy
SO 06 Sadové úpravy

Miesto realizácie stavebných prác a miesto dodania tovarov t.j. miesto plnenia je Hlavná 293, 900 89 Častá: parcela č. 18/2, 28, 29, 30, 31 v katastrálnom území Častá.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 135 007,16 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Stavebné práce
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto realizácie stavebných prác je Hlavná 293, 900 89 Častá: parcela č. 18/2, 28, 29, 30, 31 v katastrálnom území Častá
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte základnej školy v obci Častá (ďalej aj len ZŠ Častá) na ulici Hlavná 293, 900 89 Častá a to v rozsahu podľa výkazov a projektovej dokumentácie NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV S CIEĽOM ROZŠÍRENIA PRIESTOROVÝCH KAPACÍT ŠKOLY, REALIZAČNÝ PROJEKT (ďalej tiež ako PRD) a ďalších zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Účelom investičného zámeru je rrozšírenie priestorových kapacítek školy formou nadstavby a rekonštrukcie vybraných objektov. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v technickej správe (TS) projektovej realizačnej dokumentácie (PRD) v stupni realizačného projektu a Ďalších dokumentoch ktoré tvoria podklady k realizácii zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 051 646,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 17
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kuchynské vybavenie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39221000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania je ZŠ Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
II.2.4) Opis obstarávania
predmetom je dodávka vybavenia kuchyne majetkom v zmysle položkovitého výkazu, umiestnenie jednotlivých prvkov do rekonštruovaných priestorov ZŠ a poskytnutie záruky na tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
57 924,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 17
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP
Časť: 3
II.2.1) Názov
interiérové vybavenie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39000000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania je ZŠ Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
II.2.4) Opis obstarávania
predmetom je dodávka interiérového vybavenia majetkom v zmysle položkovitého výkazu, umiestnenie jednotlivých prvkov do rekonštruovaných respektíve nových priestorov ZŠ a poskytnutie záruky na tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
25 436,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 17
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: vyžaduje sa naplnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) a naplnenie podmienky, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h)
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

f) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 nasledovne:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením,
g) písm. g) doloženým čestným vyhlásením,
h) písm. h) doloženým čestným vyhlásením,
a naplnenie podmienky, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu ktorá zodpovedá predmetu zákazky doloženým výpisom z obchodného respektíve živnostenského registra nie starším ako tri mesiace.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre
Časť 2= Kuchynské vybavenie a
Časť 3= Interiérové vybavenie
sa neuplatňuje žiadna podmienka.

Pre Časť 1= Stavebné práce sa vyžaduje naplnenie nasledovných podmienok:
a)Referenčný zoznam zmlúv (referencie v stavebníctve) s rovnakým alebo obdobným plnením ako je predmet obstarávania
b)Odborník č. 1 : Stavbyvedúci
c)Odborník č. 2 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
d)Odborník č. 3 : Revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a)Referenčný zoznam zmlúv (referencie v stavebníctve) s rovnakým alebo obdobným plnením ako je predmet obstarávania (napríklad rekonštrukcia respektíve výstavba základných škôl a/alebo materských škôl, športovísk a športových povrchov), za obdobie predchádzajúcich 5 rokov. Referenčný zoznam zmlúv (referencií) musí obsahovať minimálne 3 referencie, pričom sa požaduje, aby celková cena predložených referencií bola sumárne vo výške minimálne 2.000.000,- EUR bez DPH a súčasne najmenej jedna referencia od jedného odberateľa z tohto zoznamu bola v minimálnej výške 1 000.000,- EUR.
Každá z referencií uvedených v zozname musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
- obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
- kontaktná osobu odberateľa (meno, tel. kontakt, e-mail), u ktorej je možné referencie overiť;
- stručný opis predmetu zákazky;
- termín dodania zákazky;
- celková cena v EUR bez DPH za zákazku pre daného odberateľa, ktorá bola fakturovaná.
V prípade cudzej meny sa uvedie v pôvodnej mene a v mene euro. K prepočtu cudzej meny na euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu vyhlásenia súťaže.
V prípade, že predmetná zákazka bola v rozhodnom období poskytnutá uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť zo zoznamu zrejmé, v akom finančnom objeme realizoval zákazku uchádzač.

Nižšie uvedené požiadavky na odborníka záujemca preukáže predložením (ku každému odborníkovi):
(i)informácie o súčasnej pracovnej pozícii odborníka u záujemcu, resp. iný právny vzťah medzi odborníkom a záujemcom,
(ii)požadovaného oprávnenia alebo certifikátu alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho kvalifikáciu odborníka vzťahujúcu sa k predmetu zákazky.

b)Odborník č. 1 : Stavbyvedúci
Odborník musí spĺňať nasledovné požiadavky :Odborník musí disponovať osvedčením o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci, pričom túto podmienku účasti záujemca u odborníka preukáže dokladom podľa bodu (ii) vyššie.

c)Odborník č. 2 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
Odborník musí spĺňať nasledovné požiadavky: Odborník musí disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydané podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov na činnosť podľa § 23, pričom túto podmienku účasti záujemca u odborníka preukáže dokladom podľa bodu (ii) vyššie.

d)Odborník č. 3 : Revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických
Odborník musí spĺňať nasledovné požiadavky: Odborník musí disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydané podľa § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov na činnosť Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia podľa § 24 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., pričom túto podmienku účasti záujemca u odborníka preukáže dokladom podľa bodu (ii) vyššie.

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprihliadať na referencie, ktoré nebudú obsahovať všetky vyššie uvedené informácie, vyhradzuje si právo preveriť si pravdivosť údajov uvedených v každej referencii u zákazníkov predložených referencií záujemcu a v prípade, ak zákazník záujemcu na výzvu Obstarávateľa nepotvrdí pravdivosť údajov uvedených v referencii, Obstarávateľ si vyhradzuje aj právo na takúto referenciu neprihliadať.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
neuplatňuje sa
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.09.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.09.2021 10:30
Miesto: Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na adrese: Obecný úrad ČASTÁ, Hlavná 168, 900 89 Častá
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
obstarávanie je zamerané na rozšírenie kapacity ZŠ, nie je zelené obstarávanie, neobstarávajú sa inovácie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.07.2021