Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni a kuchyni

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
19.560,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
IČO: 42141443
Ul. slovenských partizánov 1129/49 , 01701 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Rezák
Telefón: +421 424323766
Email: sospb@sospb.edu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa par. 7 ods. 1 písm. d
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni a kuchyni
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212422-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizácia stavby vzduchotechniky rieši hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy. Vzduchotechnické potrubie je navrhnuté z pozinkovaného SPIRO potrubia, v hranatom tvare, ostatné časti sú z nerezového materiálu. Na vetranie bude použité VZT zariadenie ovládané frekvenčným meničom s analógovým ovládačom osadeným na stene vo vetranej miestnosti. Bližšie informácie nájdete v prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
19 560,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je realizovaná cez IS EVO a všetky informácie nájdete tu:
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2021