Rekonštrukcia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky

  Zadávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
145.166,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Oľga Juráková
Telefón: +421 220925845
Email: olga.jurakova@vlada.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.vlada.gov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky
Referenčné číslo: 5208/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45331210-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je najmä vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky a následná rekonštrukcia tohto systému spolu s vypracovaním projektu skutočného vyhotovenia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
145 166,97 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Bližšie informácie na linku:
https://www.vlada.gov.sk//zakazky-s-nizkou-hodnotou/

Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia za účelom overenia a získania potrebných informácií
nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou znáša výlučne záujemca, resp.
uchádzač.

Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 deň vopred do 15:00 hod. u kontaktnej osoby verejného
obstarávateľa e-mailom na: miroslav.stefanek@vlada.gov.sk. Deň obhliadky: 26.07.2021 medzi 8:00 hod. až 10:00 hod.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2021