Zníženie energetickej náročnosti budovy-Poliklinika Sliač

  Zadávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
  Predpokladaná hodnota:
1.402.652,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
IČO: 31936415
Generála Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Jaroš
Telefón: +421 444382435
Fax: +421 444382783
Email: jarosj@uvn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.uvn.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy-Poliklinika Sliač
Referenčné číslo: VO2021-121
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zníženie energetickej náročnosti budovy-Poliklinika Sliač
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 402 652,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Poliklinika Sliač, Mládežnícka 15, 962 01 Sliač
II.2.4) Opis obstarávania
Zníženie energetickej náročnosti budovy-Poliklinika Sliač
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 402 652,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kvalita životného prostredia.
II.2.14) Doplňujúce informácie
z Operačného programu : Kvalita životného prostredia.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slevenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky Uchádzač predloží bankovú informáciu, nie staršiu ako 30 dní.
Zdôvodnenie:Uchádzač je schopný po ekonomickej stránke zákazku zrealizovať.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; 1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené Predložený zoznam musí byť doplnený potvrdením (referenciou) o uspokojivom vykonaní min. 2 stavebných prác a hodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok..Uchádzač musí v zozname preukázať a predloženým potvrdením potvrdiť, že v stanovených rokoch alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie zrealizoval stavebné práce obdobného charaktreu ako predmet zákazky v objeme minimálne 2,8 mil. € bez DPH z toho min. jednu zákaqzku v objeme 1,4 mil € bez DPH s kladnou referenciou.
Zdôvodnenie. Uchádzač má skúsenosti s realizáciou zákaziek v požadovanom objeme.

§ 34 ods. 1 písm d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na vykonanie týchto prác.Uchádzač preukáže predložením platnej Licencie na prácu s navrhnutým zatepľovacím systémom alebo jeho ekvivalentom. Zdôvodnenie: Uchádzač práce zrealizuje správnym postupom a v požadovanej kvalite

§ 34 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk Údaje uchádzač predloží formou súpisu menovitého zoznamu, podpísaného štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný a opečiatkovaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny Súpis menovitý zoznam musí obsahovať minimálne meno a priezvisko osoby zodpovednej za plnenie zmluvy a špecifikovanie osvedčenia o odpornej spôsobilosti. Súpis menovitý zoznam formou prílohy uchádzač doplní:
originálmi alebo úradne overenými kópiami nasledovných dokladov:
1. osvedčenie podľa zákona č. 138/1992 Zb. v platnom znení, vydané oprávnenou organizáciou (SKSI) o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na činnosť:
1.1. pozemné stavby;
1.2. technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
V prípade predloženia úradne overenej kópie požadovaného osvedčenia, kópia dokladu musí mať originálny podpis a pečiatku odborne spôsobilej osoby.
Predložené osvedčenie uchádzač doplní písomným vyhlásením odborne spôsobilej osoby, podpísaným odborne spôsobilou osobou, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy počas jej plnenia bez ohľadu na právny vzťah k uchádzačovi.
2 osvedčenie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. vydané oprávnenou organizáciou o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

Minimálne požiadavky na preukázanie splnenia podmienok účasti
V súpise menovitom zozname musí uchádzač preukázať a požadovanými osvedčeniami dokladovať, že má k dispozícii:
K bodu 1/
1.1. minimálne jedného stavbyvedúceho na činnosť pozemné stavby, s praxou minimálne 10 rokov a vykonáva/vykonával funkciu stavbyvedúceho na min. 2 stavbách rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.
1.2.: minimálne jedného stavbyvedúceho na činnosť technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Viac v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač musí byt zapísaný v registri partnerov verejného sektora
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 10:30
Miesto: UVN SNP Ružomberok-FN, ul.gen.M.Vesela21 ref.VO č.d 1 R.B 403, Ružomberok .
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2021