Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
1.196.121,31 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
Telefón: +421 434204157 / 434204181
Fax: +421 434204230
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine
Referenčné číslo: VO/6/2021/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe "Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine"(Centrum sociálnych služieb Mesta Martin). Stavba je navrhnutá na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa.
Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného povolenia:
SO 1.00Zariadenie pre seniorov
SO 1.01Komunikácie a spevnené plochy
SO 1.02Plynová prípojka
SO 1.03NN prípojka
SO 1.04Vodovodná prípojka
SO 1.05Kanalizácia splašková
SO 1.06Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt

SO 1.00 Zariadenie pre seniorov
Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, v pôdorysnom tvare L.

Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou MARCOOP ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin a vo výkaze výmer.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 196 121,31 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
45112000-5
45300000-0
45321000-3
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45330000-9
45223300-9
45432112-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pozemky reg. C KN parc.č. 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísané na liste vlastníctva č. 3734, obec Martin, okres Martin katastrálne územie Martin.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe "Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine" (Centrum sociálnych služieb Mesta Martin). Stavba je navrhnutá na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa.
Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného povolenia:
SO 1.00Zariadenie pre seniorov
SO 1.01Komunikácie a spevnené plochy
SO 1.02Plynová prípojka
SO 1.03NN prípojka
SO 1.04Vodovodná prípojka
SO 1.05Kanalizácia splašková
SO 1.06Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt
SO 1.00 Zariadenie pre seniorov
Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, v pôdorysnom tvare L.
Pri realizácii odborných profesií ako sú elektroinštalácie, vykurovanie, vzduchotechnika, zdravotechnika a pod. zabezpečí zhotoviteľ vzájomnú koordináciu tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác.
Dispozičné riešenie 1.NP:
Hlavný vstup do objektu pre návštevníkov je zo severnej strany, v južnom krídle stavby. Z hlavného vstupu, ktorý je bezbariérový, je možnosť cez zádverie s čakárňou priamo navštíviť vyšetrovňu s priestormi pre lekára, alebo prejsť do priestorov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. V tejto časti je navrhnuté aj ubytovanie klientov vo východnej časti v počte 8 lôžok. V severnom krídle je zo severnej strany hospodársky vstup a vstup pre zamestnancov. Tu sú navrhnuté spoločné priestory, t.j. jedáleň spoločenská miestnosť, izolačka, kancelárske priestory vedenia, miestnosť pre zosnulých, výťah a schodisko. V tejto časti je vyriešené aj hospodárske zázemie stavby. Je tu navrhnutá kotolňa, šatne a sociálne zariadenie pre zamestnancov kuchyne, kuchyňa - prípravovňa s príručným skladom kuchyne, šatne a WC zamestnancov, práčovňa, sušiareň, sklad čistého prádla a miestnosť pre upratovačku. V kuchyni bude iba príprava a výdaj jedla. Jedlo sa bude variť v kuchyni v susednom dennom centre.
Dispozičné riešenie 2.NP:
2.NP je riešené ako ubytovacia časť a je prístupné schodiskom a výťahom. Je tu navrhnutých 14 dvojposteľových izieb s kapacitou 28 lôžok, pričom vždy dve izby majú spoločnú kúpeľňu s WC, ďalej sklad špinavého prádla, miestnosť pre upratovačku a oddychová terasa, čistiaca miestnosť s dekontamináciou, kuchynka, ošetrovňa a sklady čistého a špinavého prádla.
Stavebno technické riešenie:
Na obvode v 2.NP sú navrhnuté železobetónové atiky výšky 1,50 m, šírky 0,15 m konštrukčne vystužené. Výťahová šachta je železobetónová, hrúbka steny 250 mm konštrukčne vystužená. Strop je navrhnutý železobetónový hr. 225 mm. Konštrukcia strechy je pultová z drevených priehradových väzníkov so styčníkovými plechmi MITECH. Väzníky sú osovo po 1,00 m a sú uložené na jednej strane pevne, na druhej posuvne. Konštrukcia je zavetrená v rovine strechy v každom piatom poli a taktiež je zavetrená kolmo na väzníky. Pre realizáciu si dodávateľ spracuje výrobnú dokumentáciu vrátane uloženia nosníkov na železobetónové vence. Strešná krytina je navrhnutá RUUKKI CLASSIC C 30 MATT. Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ISOVER UNI hrúbky 150 mm. Podlaha prízemia bude zateplená expandovaným podlahovým polystyrénom hr.90mm s dodatočnou izoláciou na systémovej doske podlahového vykurovania 30 mm. Sokel je zateplený STYRODUROM hr.100mm kotveným a lepeným ku podkladu. Zateplenie stropu nad 2.NP bude na celú výšku spodnej krokvy minerálnou vlnou hr.200mm a hr. 100 mm ako druhá vrstva v podhľade nad 2.NP. Okná sú plastové a vonkajšie dvere hliníkové s tepelnoizolačným trojsklom.

Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou MARCOOP ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin v nadväznosti na výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 196 121,31 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z úverových zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32
ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v uzatvorení a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania medzi veriteľom a dlžníkom, ktorým bude objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie podpory na výstavbu zariadenia sociálnych služieb a na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti. O uzavretí a nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude objednávateľ bezprostredne informovať zhotoviteľa. Pre nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy musí byť taktiež splnená podmienka jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Martin.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 10:30
Miesto: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie - elektronicky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a náležitosti ponuky elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/.

2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do
systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.

3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/.

4. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 ods. 1 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí.

5. Verejný obstarávateľ Mesto Martin si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo č. 11/UHI/2021 v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade:
- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy
- úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny,
- resp. s ktorou uzavrie zmluvu o dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Martin, stránka www.martin.ebit.sk za účelom predkladania ponúk do elektronickej aukcie, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.

7. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po
vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.

8. Zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa uvedený v čl. I.
Zmluvy o dielo, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 Zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ podotýka, že je možné zložiť finančnú záruku v podobe bankovej záruky.

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.

10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne uvedených možností.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2021