Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica – kompostovacie boxy

  Zadávateľ:
Mesto Nová Dubnica
  Predpokladaná hodnota:
97.935,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nová Dubnica
IČO: 00317586
Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Bašná
Telefón: +421 424433484
Email: basna@novadubnica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.novadubnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica – kompostovacie boxy
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39234000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Jedná sa o zhotovenie setov kompostovacích boxov, pozostávajúcich z troch kusov uzamykateľných boxov - každý s objemom 1,4 m3, s otváracím vekom s madlom, s výklopným otvorom na prednej strane na vyprázdňovanie - vyberanie zrelého kompostu, s úpravou na odvetrávanie a proti vstupu hlodavcov, uzamykateľné. Celkový počet kompostovacích boxov: 80 setov po tri kompostovacie boxy, čiže 240 kompostovacích boxov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
97 935,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nová Dubnica.
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o zhotovenie setov kompostovacích boxov, pozostávajúcich z troch kusov uzamykateľných boxov - každý s objemom 1,4 m3, s otváracím vekom s madlom, s výklopným otvorom na prednej strane na vyprázdňovanie - vyberanie zrelého kompostu, s úpravou na odvetrávanie a proti vstupu hlodavcov, uzamykateľné. Celkový počet kompostovacích boxov: 80 setov po tri kompostovacie boxy, čiže 240 kompostovacích boxov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
97 935,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 09:30
Miesto: Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2021