Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
75.737,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
IČO: 00610411
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alica Eliášová
Telefón: +421 326555868
Email: alica.eliasova@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1355
Hlavná adresa(URL): http://www.nemocnicapb.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
2.1.Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovarov Jednotka magnetickej rezonancie centrum diagnostiky - prvotné vybavenie v novo vybudovanom objekte Centra diagnostiky v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica.
Predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii
odkaz na zásielku
http://www.uschovna.cz/zasilka/NR6XVKEG66WCI39U-GR6
kód zásielky
NR6XVKEG66WCI39U-GR6
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
75 737,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Recepčný pult
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39100000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o dodávku a montáž na mieru vyrobeného recepčného pultu s logom a podsvietením vo vestibule objektu Centra diagnostiky. Elektrické prívody sú zabezpečené. Presné špecifikácie recepčného pultu (umiestnenia, prevedenia, materiálov) sú predmetom pôdorysov, pohľadov a výkresov č.12 a 13 v projektovej dokumentácii. Prevedenie sklenených výplní musí byť zrealizované obojstranným bezpečnostným sklom spĺňajúcim parametre 2B2. V celkovej cene musia byť zohľadnené všetky práce, montáže a dodávky, doklady, certifikáty (bezpečnostné sklo,...) v zmysle legislatívy platnej na území SR, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku pri montáži recepčného pultu, dopravné náklady, vyčistenie predmetných priestorov, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii. Pred realizáciou sa odporúča obhliadka miesta umiestnenia recepčného pultu spojená so zameraním.
Predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii
odkaz na zásielku
http://www.uschovna.cz/zasilka/NR6XVKEG66WCI39U-GR6
kód zásielky
NR6XVKEG66WCI39U-GR6
Možnosť obhliadky: kontaktná osoba: Ing. Ján Fusko - technicko-prevádzkový odbor
Tel. č.: 0901 918 716
Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 15.9.2021
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 02.09.2021
Dátum ukončenia: 15.09.2021
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Prílohu č. 2A je uchádzač povinný naceniť a doložiť k ponuke.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zariadenia interiéru
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39100000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o prvotné vybavenie interiéru v Centre diagnostiky nábytkom, stolmi, skriňami, stoličkami, sedačkami a doplnkami. Z dôvodu potreby dodržiavania hygienických štandardov v zdravotníckych zariadeniach je nevyhnutné, aby prevedenie sedacích súprav určených do spoločných priestorov čakárne boli v prevedení zo zdravotníckej koženky, odolnej voči UV žiareniu aj chemickému čisteniu (vid. výkaz výmer a PD).
Ku každej položke je potrebné predložiť prospekt s popisom ponúkaného výrobku ako aj možnosťou výberu farebného riešenia výrobku.
V celkovej cene musia byť zohľadnené všetky práce a dodávky, doklady, certifikáty v zmysle legislatívy platnej na území SR, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku pri montáži, dopravné náklady, vyčistenia predmetných priestorov, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri prvotnom vybavení interiéru.
Predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii
odkaz na zásielku
http://www.uschovna.cz/zasilka/NR6XVKEG66WCI39U-GR6
kód zásielky
NR6XVKEG66WCI39U-GR6
Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 15.9.2021
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
28 864,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 02.09.2021
Dátum ukončenia: 15.09.2021
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v Prílohe č. 2B, ktorú je uchádzač povinný naceniť a doložiť k ponuke.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zdravotnícka technológia
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33190000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Ide o prvotné vybavenie interiéru v Centre diagnostiky jednotlivých vyšetrovní, prípravovní miestností lekárov, kabínok zdravotníckym zariadením s dôrazom na použitie materiálov odolných zvýšeným hygienickým štandardom v zdravotníckych zariadeniach. Zdravotnícke zariadenie umožní funkčné a plnohodnotné využívanie predmetných miestností (viď výkaz výmer a PD).
Pri požadovaných zariadeniach interiéru je nutné dodržať:
- zdravotnícke prevedenie
- ABS hrany
- odolnosť voči UV žiareniu
- odolnosť voči chemickému čisteniu
- zariadenie interiéru nesmie byť na nožičkách, musí mať soklové prevedenie.
Ku každej položke je potrebné predložiť prospekt s popisom ponúkaného výrobku ako aj možnosťou výberu farebného riešenia výrobku. (napr. https://cechovo.sk/liekova-skrina-medic-14/
https://www.artspect.cz/sk/zdravotnictvi/pracovni-linky
https://www.artspect.cz/sk/zdravotnictvi/nabytek/skrine-medico, alebo alternatíva pri dodržaní všetkých stanovených požiadaviek).
V celkovej cene musia byť zohľadnené všetky práce a dodávky, doklady, certifikáty v zmysle legislatívy platnej na území SR, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku pri montáži, dopravné náklady, vyčistenia predmetných priestorov, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri prvotnom vybavení interiéru.
Predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii
odkaz na zásielku
http://www.uschovna.cz/zasilka/NR6XVKEG66WCI39U-GR6
kód zásielky
NR6XVKEG66WCI39U-GR6
Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 15.9.2021
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
27 753,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 02.09.2021
Dátum ukončenia: 15.09.2021
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v Prílohe č. 2C, ktorú je uchádzač povinný naceniť a doložiť k ponuke.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Výpočtová technika
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Pre spustenie prevádzky Centra diagnostiky NsP Považská Bystrica je potrebné priestory vybaviť aj novou výpočtovou technikou - počítačovými zostavami, tlačiarňami. Jej špecifikácia je súčasťou výkazu výmer a PD.
Ku každej položke je potrebné predložiť špecifikáciu s parametrami a popisom ponúkaného výrobku.
V celkovej cene musia byť zohľadnené všetky práce a dodávky, doklady, certifikáty v zmysle legislatívy platnej na území SR, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku, dopravné náklady.
Predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii
odkaz na zásielku
http://www.uschovna.cz/zasilka/NR6XVKEG66WCI39U-GR6
kód zásielky
NR6XVKEG66WCI39U-GR6
Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 15.9.2021
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
7 120,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 02.09.2021
Dátum ukončenia: 15.09.2021
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v Prílohe č. 2D, ktorú je uchádzač povinný naceniť a doložiť k ponuke.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní alebo ZVO) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade ak uchádzač nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, stačí, ak doloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) a písm. f) ZVO.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač predloží JED môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. bez toho, aby musel vyplniť iní oddiely časti IV. Bližšie podmienky sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Príslušná podmienka účasti platí spoločne pre všetky časti predmetu zákazky.

V prípade účasti uchádzača vo viacerých častiach verejného obstarávania sa preukazovanie osobného
postavenia vyžaduje predložiť iba raz.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 10:00
Miesto: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty .

1.) Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO.
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal
záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie
systému EVO.

Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo video návodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2.) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4.) Zákazka je rozdelená na štyri časti, pričom je možné predložiť ponuku/ponuky na jednu alebo viac častí.Uchádzač môže predložiť v každej časti iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

5.) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

6.) V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 6 ZVO (tzv. superreverz).

7.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2021