Výpočtová technika s príslušenstvom II

  Zadávateľ:
Zdravé regióny
  Predpokladaná hodnota:
57.460,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Zdravé regióny
IČO: 50626396
Limbová 2, 83752 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Rastislav Urda
Telefón: +421 908859848
Email: rastislav.urda@zdraveregiony.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18479
Hlavná adresa(URL): http://www.zdraveregiony.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výpočtová technika s príslušenstvom II
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
57 460,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30230000-0
30213100-6
30213200-7
30213300-8
30231300-0
30232100-5
30232110-8
48820000-2
30237460-1
30237410-6
30237270-2
37453300-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava, Poprad alebo Košice, prípadne ľubovoľná kombinácia.
Presné miesto dodania konkrétnych tovarov bude upresnené verejným obstarávateľom po uzatvorení zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch, kde sú uvedené aj požadované množstvá jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
57 460,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Zdravé komunity 2B prípadne iný NFP alebo štátny rozpočet
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet plnenia bude financovaný z verejných zdrojov - z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekt Zdravé komunity 2B prípadne z iného NFP alebo zo štátneho rozpočtu.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o verejnom obstarávaní", "ZVO" alebo "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods.5, § 152 ods. 1 zákona (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom podľa §152 zákona. Verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods.3 zákona. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona. Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
-výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného
orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
Upozornenie: Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál oversi.gov.sk, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu, ktorý mu uchádzač doručí elektronicky prostredníctvom systému EVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 10:15
Miesto: Zdravé regióny, Koceľova 9, 821 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka bude zadávaná elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažnych podkladoch znamená v systéme EVO moment doručenia, ktory je totožny s momentom odoslania elektronickej správy v systéme EVO.
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Zábezpeka je stanovená vo výške: 1000,00 EUR. Všetky podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Výsledkom súťaže bude uzavretie kúpnej zmluvy s jedným uchádzačom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2021