Modernizácia ciest II. triedy v okr. Snina a Vranov nad Topľou

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
641.375,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Čebrová
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: cebrova.maria@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Hlavná adresa(URL): http://www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia ciest II. triedy v okr. Snina a Vranov nad Topľou
Referenčné číslo: 09VS/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233223-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na modernizácií ciest s názvom: Modernizácia ciest II. triedy v okr. Snina a Vranov nad Topľou v členení na dve časti:

Časť 1: Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina
Časť 2: Modernizácia cesty II/556 v okr. Vranov nad Topľou

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
641 375,81 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto (kraj, okres) : Prešovský kraj, okres Snina
Katastrálne územie : Kolbasov, Príslop
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je modernizácia cesty II/558 v okrese Snina, ktorá sa nachádza v katastri obcí Kolbasov a Príslop. Taktiež je navrhnutá modernizácia cestných priepustov, ktoré sa nachádzajú na predmetnej ceste v intraviláne obce Kolbasov. Stavebno-technický stav vozovky a cestných priepustov je zlý až nevyhovujúci. Cesta II/558 vrátane cestných priepustov je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné.

Cieľom stavby je odstránenie zistených porúch, nevyhovujúceho stavebno-technického stavu vozovky a to zriadením novej vyrovnávacej a obrusnej asfaltovej vrstvy, vrátane postrekov a VDZ. Taktiež je navrhnutá modernizácia priepustov v predmetnom úseku, ktorá zabezpečí ich funkčnosť a odstráni nevyhovujúci stavebno-technický stav. Modernizáciou cesty a priepustov sa výrazne zlepší ich stavebno-technický stav a životnosť, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v danom úseku cesty.

Modernizácia vozovky je navrhnutá v 2 (dvoch) úsekoch cesty II/558. Prvý úsek sa nachádza v extraviláne obce Príslop v staničení so začiatkom v km 21,967 a s koncom v km 23,417. Celková dĺžka úseku je 1450m. Druhý úsek je situovaný v intraviláne obce Kolbasov v staničení so začiatkom v km 30,271 a s koncom v km 31,150. Celková dĺžka úseku je 1279 m. V tomto úseku sa nachádza 6 (šesť) cestných priepustov, ktoré si vyžadujú čiastočné rekonštrukčné práce.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
374 973,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
150
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje vo výške 9 000 EUR. Podrobne informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Modernizácia cesty II/556 v okr. Vranov nad Topľou
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto (kraj, okres) : Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou
Katastrálne územie : Ďurďoš
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na modernizácií úseku cesty II/556, ktorá sa nachádza v extraviláne aj intraviláne obce Ďurďoš, v katastrálnom území obce Ďurďoš. Stavebno-technický stav vozovky je zlý až nevyhovujúci. V km 4,421 a 4,601 sa nachádzajú cestné priepusty, ktoré sú v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave a vyžaduje sa ich modernizácia. Cesta II/556 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Vranov nad Topľou.

Cieľom stavby je odstránenie zistených porúch, nevyhovujúceho stavebno-technického stavu vozovky a to zriadením vyrovnávacej vrstvy vo vymedzenej ploche, a obrusnej vrstvy v celej uvažovanej ploche úseku. Navrhnuté sú aj rekonštrukčné práce na priepustoch P18382 a P18380. Rekonštrukciou vozovky a cestných priepustov sa výrazne zlepší ich stavebno-technický stav a životnosť, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v danom úseku cesty.
Modernizácia cesty II/556 je navrhovaná v staničení so začiatkom úseku v km 3,042 a s koncom úseku v km 5,796, katastrálne územie Ďurďoš. Priepust P18302 sa nachádza v staničení km 4,421 a priepust P18380 je situovaný v km 4,601.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
266 402,53 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje vo výške 6 000 EUR. Podrobne informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1 V zmysle § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;
§ 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.1.2Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením
Uchádzač splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto je potrebné doklady predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.08.2021 10:00
Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 2. poschodie, miestnosť: zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa na otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie je uskutočňované cez IS EVO na adrese https://www.uvo.gov.sk. Prístup k súťažným
podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné cez Informačný systém
EVO,ktorého správcom je ÚVO.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup verejného obstarávania resp. neuzatvoriť zmluvu/zmluvy s
úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol obstarávateľ predpokladať.
3. Úspešný uchádzač akceptuje skutočnosť, že ho verejný obstarávateľ môže, v prípade ak nebude mať schválené
finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, vyzvať na uzatvorenie zmluvy, a to
bezodkladne po schválení finančných prostriedkov zriaďovateľom. V prípade neschválenia finančných prostriedkov je dôvod na zrušenie postupu verejného obstarávania ako dôvod osobitného zreteľa.
4.Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné na adrese uvedenej v bode I.3) tejto výzvy.
5.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie je myslené, kedy bola správa odoslaná a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
7. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky, spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a podrobné pokyny sú
uvedené v súťažných podkladoch časť III. Príprava ponuky, bod 14 Zábezpeka ponuky.
8. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
9. Z dôvodu overenia a získania potrebných informácií, nevyhnutných na spracovanie ponuky, verejný obstarávateľ
odporúča zúčastniť sa na obhliadke predmetu zákazky. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční na základe podmienok a pokynov v zmysle súťažných podkladov.
10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zadania zákazky použitím priameho rokovacieho konania/rokovania v zmysle § 81 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
11. Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO.
12. Predmetné obstarávanie je zamerané na sociálny aspekt.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.07.2021