Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen 2022 – 2026

  Zadávateľ:
Mesto Zvolen
  Predpokladaná hodnota:
8.500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Zvolen
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00320439
Námestie slobody 22, 96061 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 915274799
Email: jamsro001@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5345
Hlavná adresa(URL): https://www.zvolen.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen 2022 – 2026
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných služieb:
1.1Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 20 03 01 zo všetkých druhov zberných nádob vrátane malých odpadkových košov.
1.2Zber preprava a zhodnotenie objemného odpadu 20 03 07.
1.3Zber drobného stavebného odpadu 20 03 08 v Zbernom dvore.
1.4Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu.
1.5Zber triedených zložiek komunálnych odpadov (ďalej len KO) vrátane zabezpečenia ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
1.6Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov.
1.7Zriadenie a prevádzkovanie Zberného dvora.
1.8Vedenie priebežnej evidencie o druhoch a množstvách odpadov a o ich zhodnotení alebo zneškodnení.
1.9Poskytnutie zberných nádob všetkých druhov na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu, triedených zložiek, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, kontajnerov pre zriadenie zberného dvora, vrátane ich výmeny, opráv, údržby a dezinfekcie.
1.10Opravy, údržbu a dezinfekciu polopodzemných kontajnerov (ďalej len PPK) vo vlastníctve obstarávateľa, a inštalácia elektronických snímačov naplnenosti PPK vrátane zabezpečenia prenosu dát, v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v časti B. 2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90511100-3
90511200-4
90511000-2
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia predmetu zákazky je katastrálne územie verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v časti B. 2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) § 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) vysvetlivky bližšie definované v SP] v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) vysvetlivky bližšie definované v SP] v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) [47) vysvetlivky bližšie definované v SP], za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) § 32 ods. 2) Ak v § 32 odsek 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia oversi.gov.sk umožňuje prístup k nasledovným informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako aj zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov - bližšie v súťažných podkladoch.

Podrobne opísané v súťažných podkladoch v časti A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Aby verejný obstarávateľ získal skutočne najnižšiu cenu, pre záujemcov bude efektívnejšie rozložiť si do odpisov náklady na požadovanú technickú spôsobilosť, kde sa požaduje nákup nádob v zmysle platnej legislatívy, zriadenie zberného dvora, vozidlá a i. na obdobie 5 rokov...viď bližšie VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.08.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční formou online otvárania ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Pre obmedzený počet znakov v IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme;
V prípade rámcových dohôd odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Vzhľadom k rozsahu a zložitosti predmetu zákazky verejný obstarávateľ nastavil podmienky účasti tomu primerane tak, aby záujemca dokázal následne realizovať predmet zákazky riadne a včas, v súlade s obchodnými podmienkami a všetkými právnymi predpismi.

A. Predmetné verejné obstarávanie je zelené.
B. Predmetné verejné obstarávanie je zadávané ako Nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 (superreverzný postup) s využitím elektronickej aukcie
C. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 200 000,- € bez DPH. Bližšie v SP bod 15.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.07.2021