Generálne opravy kabín, motorov a nadstavieb TURBO 5000 vrátane opráv podvozkov

  Zadávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
330.470,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36836567
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Hláčik
Telefón: +421 484325644
Email: lubos.hlacik@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10066
Hlavná adresa(URL): http://www.bbrsc.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Generálne opravy kabín, motorov a nadstavieb TURBO 5000 vrátane opráv podvozkov
Referenčné číslo: 08851/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
50114100-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, a to generálnych opráv kabín, motorov a nadstavieb TURBO 5000, vrátane opráv podvozkov jednotlivých nákladných motorových vozidiel v členení na šesť častí. Predmet zákazky bude poskytnutý (realizovaný) v priestoroch (servisnej dielni) úspešného uchádzača, pričom doprava na miesto plnenia predmetu zákazky bude realizovaná kapacitami (na náklady) verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.

Predmet zákazky je rozdelený na šesť samostatných častí:

- Časť predmetu zákazky č. 1 Generálna oprava kabín TATRA T815 T1 v počte 2 ks a TATRA T815 EURO II v počte 1 ks,
- Časť predmetu zákazky č. 2 Generálna oprava kabíny a motora TATRA T815 EURO II v počte 2 ks,
- Časť predmetu zákazky č. 3 Generálna oprava kabíny a motora vrátane opravy podvozku TATRA T815 EURO II v počte 1 ks,
- Časť predmetu zákazky č. 4 Oprava podvozku TATRA T815 EURO II 260S43 19 255 4 x 4.1 v počte 1 ks,
- Časť predmetu zákazky č. 5 Generálna oprava motora TATRA T815 EURO II 260S43 19 255 4 x 4.1- typ motora T3B-928-60 v počte 1 ks a TATRA T815 Terno 1 280R45T 815-2/372 - typ motora T3C-928-81 v počte 1 ks,
- Časť predmetu zákazky č. 6 Generálna oprava nadstavby TURBO 5000 v počte 2 ks.

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viacero častí alebo aj všetky časti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
330 470,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Generálna oprava kabín TATRA T815 T1 v počte 2 ks a TATRA T815 EURO II v počte 1 ks
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
50114000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytnutia služby generálnej opravy je priestor (servisná dielňa) úspešného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť predmetu zákazky č. 1 - Generálna oprava kabín TATRA T815 T1 v počte 2 ks a TATRA T815 EURO II v počte 1 ks je podrobnejšie opísaná v časti B Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
67 770,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Generálna oprava kabíny a motora TATRA T815 EURO II v počte 2 ks
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
50114000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytnutia služby generálnej opravy je priestor (servisná dielňa) úspešného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť predmetu zákazky č. 2 - Generálna oprava kabíny a motora TATRA T815 EURO II v počte 2 ks je podrobnejšie opísaná v časti B Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
64 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Generálna oprava kabíny a motora vrátane opravy podvozku TATRA T815 EURO II v počte 1 ks
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
50114000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytnutia služby generálnej opravy je priestor (servisná dielňa) úspešného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť predmetu zákazky č. 3 - Generálna oprava kabíny a motora vrátane opravy podvozku TATRA T815 EURO II v počte 1 ks je podrobnejšie opísaná v časti B Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
58 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Oprava podvozku TATRA T815 EURO II 260S43 19 255 4 x 4.1 v počte 1 ks
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
50114000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytnutia služby generálnej opravy je priestor (servisná dielňa) úspešného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť predmetu zákazky č. 4 - Oprava podvozku TATRA T815 EURO II 260S43 19 255 4 x 4.1 v počte 1 ks je podrobnejšie opísaná v časti B Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Generálna oprava motora TATRA T815 EURO II 260S43 19 255 4 x 4.1 - typ motora T3B-928-60 v počte 1 ks a TATRA T815 Terno 1 280R45T 815-2/372 - typ motora T3C-928-81 v počte 1 ks
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
50114000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytnutia služby generálnych opráv je priestor (servisná dielňa) úspešného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť predmetu zákazky č. 5 - Generálna oprava motora TATRA T815 EURO II 260S43 19 255 4 x 4.1 - typ motora T3B-928-60 v počte 1 ks a TATRA T815 Terno 1 280R45T 815-2/372 - typ motora T3C-928-81 v počte 1 ks je podrobnejšie opísaná v časti B Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
19 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Generálna oprava nadstavby TURBO 5000 v počte 2 ks
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
50114000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytnutia služby generálnej opravy je priestor (servisná dielňa) úspešného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť predmetu zákazky č. 6 - Generálna oprava nadstavby TURBO 5000 v počte 2 ks je podrobnejšie opísaná v časti B Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
97 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov s kontaktnou osobou a telefonickým kontaktom, ktorý musí obsahovať poskytnutie služieb rovnakého charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za tri predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania dosiahla úroveň minimálne:

- pre Časť č. 1: 63 000,- EUR bez DPH, z toho každé plnenie/ zmluva musí dosiahnuť hodnotu min. 20 000,- EUR bez DPH,
- pre Časť č. 2: 60 000,- EUR bez DPH, z toho každé plnenie/ zmluva musí dosiahnuť hodnotu min. 29 000,- EUR bez DPH,
- pre Časť č. 3: 55 000,- EUR bez DPH, z toho každé plnenie/ zmluva musí dosiahnuť hodnotu min. 27 000,- EUR bez DPH.
- pre Časť č. 4: 20 000,- EUR bez DPH, z toho každé plnenie/ zmluva musí dosiahnuť hodnotu min. 19 000,- EUR bez DPH.
- pre Časť č. 5: 15 000,- EUR bez DPH, z toho každé plnenie/ zmluva musí dosiahnuť hodnotu min. 7 000,- EUR bez DPH.
- pre Časť č. 6: 95 000,- EUR bez DPH, z toho každé plnenie/ zmluva musí dosiahnuť hodnotu min. 40 000,- EUR bez DPH.

Plnenia uvedené v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

Za služby rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považujú:

- pre časť predmetu zákazky č. 1 - služby opráv/generálnych opráv kabín nákladných motorových vozidiel,
- pre časť predmetu zákazky č. 2 - služby opráv/generálnych opráv kabín a/alebo motorov nákladných motorových vozidiel,
- pre časť predmetu zákazky č. 3 - služby opráv/generálnych opráv kabín a/alebo motorov a/alebo podvozkov nákladných motorových vozidiel,
- pre časť predmetu zákazky č. 4 - služby opráv/generálnych opráv podvozkov nákladných motorových vozidiel,
- pre časť predmetu zákazky č. 5 - služby opráv/generálnych opráv motorov nákladných motorových vozidiel,
- pre časť predmetu zákazky č. 6 - služby opráv/generálnych opráv nadstavieb nákladných motorových vozidiel.

V prípade, ak služby poskytoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba počet a finančný objem poskytnutý ním samotným.

V prípade, ak uchádzačom predkladané plnenia boli poskytnuté spolu s inými službami opráv a GO, je potrebné ich konkretizovať a vyčísliť, a to v závislosti od požadovaných typov opráv a GO pre jednotlivé časti predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2021 09:30
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Viac informácií je uvedené v bode 17 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom. V takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č.3/2018.
4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom abezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta ZVO (reverzná súťaž), vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.07.2021