Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.

  Zadávateľ:
BUKOCEL, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.807.962,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BUKOCEL, a.s.
IČO: 36445461
Hencovská 2073, 09302 Hencovce
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11375
Hlavná adresa(URL): https://bukoza.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MARBU s.r.o.
IČO: 47403047
Bratislavská 1617/27 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11375
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://bukoza.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.e-bex.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ZoVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba vláknin, buničín, derivátov a výrobkov na báze buničín a hydrolizátu
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Referenčné číslo: BUKOCEL-2021-07-PZ-Rozvody_tepla
II.1.2) Hlavný kód CPV
45231000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky - realizácia diela, je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú
napojené na existujúce zdroje tepla.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 807 962,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231100-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Predmet zákazky sa bude realizovať v sídle ver. obstarávateľa: Hencovce, Hencovská 2073, okr. Vranov nad Topľou.
Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 4 SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky - realizácie Diela prác, je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú
napojené na existujúce zdroje tepla. Zo zdrojov tepla budú média vedené do rozdeľovačov. Zdroj pary je z protitlaku
existujúcej parnej turbíny s tlakom 4 bar(g) na rozdeľovači a teplotou pary 200°C. Zber kondenzátu bude vedený do
existujúcej zbernej nádrže kondenzátov. Zdroj horúcej vody je z výmenníkov para/voda na starej energetike na podlaží
+ 4,8 m a z výmenníkov kondenzát/voda na akumulácií na podlaží +/- 0,0 m, kde je využívané odpadné teplo.
Horúco - vodné a parné rozvody budú vedené po existujúcich potrubných mostoch. Bližší opis predmetu zákazky je
uvedený v kapitole C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 807 962,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Zmluva o NFP: KŽP-PO4-SC451-2017-20/G519
II.2.14) Doplňujúce informácie
Financovanie a plat. podmienky sú uvedené v návrhu ZoD v Prílohe č. 4 SP. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s prísl. právn. predpismi SR a EU oprávn. osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1 Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
1.2 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZoVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
1.3 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k
dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač
nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 1.2 a 1.3.
1.4 Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie
o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6 Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade
uvedené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 § 33 ods. 1 písm. a) ZoVO;
2.2 § 33 ods. 1. písm. d) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je definovaná v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je definovaná v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluve o dielo sú, okrem iného, požadované nasledovné podmienky vykonania zákazky:
- zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela;
- zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do 15 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy
kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním služieb mohol Objednávateľovi
spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) a to vrátane výpadku
výroby Objednávateľa počas vykonávania Diela spôsobenej Zhotoviteľom na sumu minimálne 500 000 EUR.
Podmienky spojené s lehotou plnenia predmetu zákazky uvedené v bode II.2.7), sú definované v Prílohe č. 4 návrhu
Zmluvy o dielo, článku VI. Čas plnenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 16:00
Miesto: BUKOCEL, a.s. , Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, prvé poschodie, zasadačka riaditeľa. Ponuky sa budú otvárať elektronicky prostredníctvom systému E-BEX.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné ver. obstarávanie elektronicky v systéme E-BEX. Systém E-BEX je dostupný na internetovej adrese: https://www.e-bex.sk.
2) Pre účely komunikácie vrátane doručovania, realizovanej v systéme E-BEX, sa za moment doručenia dôležitých
písomností medzi VO a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZoVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou E-BEX, podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému E-BEX: Dostatočne vopred pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie
informácií uvedených vo výzve a v SP všetkým záujemcom, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
4) Ponuky sa predkladajú elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO v systéme E-BEX (bližšie info v SP).
5) VO požaduje zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 EUR, podrobnejšie uvedené v SP v kapitole A.3, bod 17.
Zábezpeka.
6) VO vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
7) VO uvádza, že obmedzuje informácie požadované na PÚ (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D
jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t.j. či hosp. subjekty spĺňajú všetky požadované PÚ v rozsahu uvedenom vo výzve. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia PÚ aj predložením čestného vyhlásenia.
8) VO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ver. sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
9) Zmluva o dielo bude podpísaná až po úspešnej ex-ante kontrole, poskytovateľom NFP a vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle ZoVO a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke VO.
10) VO stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: VO vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hosp. subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
11) Uchádzač v ponuke predloží vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky - Architektúru - schému k riadiacemu
systému podľa bodu 1.10 kapitoly C. Opis predmetu zákazky.
12) VO odporúča vykonať uchádzačom obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, podrobnejšie uvedené v SP v kapitole A.2, bod 13. SP.
13) Predmetné ver. obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021