Projektová dokumentácia - úprava bunky č. 6 – ubytovňa Kopčany

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Némethová
Telefón: +421 259356342
Email: maria.nemethova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Projektová dokumentácia - úprava bunky č. 6 – ubytovňa Kopčany
Referenčné číslo: MAGS OVO 54175/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71240000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy obytných buniek č. 6 v súlade s platnou legislatívou (Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov).
Ubytovňa Kopčany je trinásťpodlažná budova. Na 4. až 11. poschodí je bunka č. 6 podlahovou plochou cca 41 m.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.: 10801-5000/2018 budú cenové ponuky predložené v tejto súťaži slúžiť aj na stanovenie PHZ.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2021