Nákup materiálu na dezinsekciu VectoBac G a VectoBac WG

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
20.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Tomáš Heriban
Telefón: +421 259356547
Email: tomas.heriban@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup materiálu na dezinsekciu VectoBac G a VectoBac WG
Referenčné číslo: MAGS OVO 57310/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33631600-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup materiálu na riešenie dezinsekcie lariev komárov na území mesta Bratislava látkou VectoBac G a VectoBac WG.
Opis časti 1 (VectoBac G): SK17-MRP-025
https://echa.europa.eu/documents/10162/36ed8f36-d0f2-c76b-9e82-df0bbf8fc710
Opis časti 2 (VectoBac WG): SK19-MRP-017
https://echa.europa.eu/documents/10162/1418ef2e-3d3d-1446-1876-1542af0b3942
Výrobok musí byť overiteľný kartou bezpečnostných údajov výrobku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 REACH (platí pre obidve časti).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2021