Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Richnava

  Zadávateľ:
Obec Richnava
  Predpokladaná hodnota:
267.387,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Richnava
IČO: 00329525
Richnava 261, 05351 Richnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Bačová
Telefón: +421 534473241
Email: vo@richnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.richnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Richnava
Referenčné číslo: 022021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry za účelom zlepšenia dostupnosti služieb obyvateľov MRK v obci Richnava.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
267 387,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45233161-5
45233260-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Richnava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry za účelom zlepšenia dostupnosti služieb obyvateľov MRK v obci Richnava. Podrobný opis a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
267 387,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Európsky fond regionálneho rozvoja z Operačného programu Ľudské zdroje výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o
verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
4.V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona proti byrokracii), nepredkladajú tieto doklady:
-výpis/-y z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/- ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
5.Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo. V prípade, ak uchádzač tieto údaje neposkytne, predkladá výpis/-y z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/-ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
6.Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na uskutočnenie prác -doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
1. Podľa § 34 ods.1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (vyhlásenie verejného obstarávania sa počíta od zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Podľa § 34 ods. 1, písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

V súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o
verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom
obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

Podrobnejšie rozpísané podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti účasti sú v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požiadavky na podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti účasti sú v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka bude realizovaná na základe priloženej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a
v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.08.2021 13:00
Miesto: Sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční na adrese: Obec Richnava, Richnava 261,
05351 Richnava, malá zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na sprístupnení ponúk v systéme EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní elektronických ponúk v systéme EVO môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy je obstarávanie zamerané na sociálny
aspekt.
2. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o NFP.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu bude akceptovaný aj český jazyk.
Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom prostredníctvom systému EVO cez webové sídlo https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
4. V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a s tým súvisiacich opatrení týkajúcich sa obmedzení návštev v budovách, verejný obstarávateľ informuje, že vykoná mimoriadne opatrenia pre otváranie ponúk podľa situácie platnej v SR v čase lehoty na otváranie ponúk.
5. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 6 500,00 eur v zmysle súťažných podkladov.
6. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže
dohodnúť termín obhliadky s využitím komunikačného systému EVO.
7. Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnotení ponúk postupovať podľa § 112 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. reverz).
8. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ods.1 písm. d) ZVO uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9.Dodávateľ stavebných prác počas doby realizácie stavebných prác je povinný dodržať podmienku sociálneho aspektu a to, zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň; b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
10. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o
verejnom obstarávaní. V prípade Jednotného európskeho dokumentu je možné využiť globálny údaj .
11. Lehota viazanosti ponúk je do 31.7.2022.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2021