Interiérové vybavenie-Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

  Zadávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
  Predpokladaná hodnota:
50.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 12:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Hanušovce nad Topľou
IČO: 00332399
Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Slavomír Karabinoš
Telefón: +421 902970870
Fax: +421 574883890
Email: prednosta@hanusovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/6409/show
Hlavná adresa(URL): www.hanusovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://www.tendernet.sk/vyzva/fK8xnUQjaZx9Y1gqzB2hplw
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Interiérové vybavenie-Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou
II.1.2) Hlavný kód CPV
39161000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup interiérového vybavenia a didaktických a učebných pomôcok v rámci projektu "Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou." spolu s dovozom a montážou, s cieľom technického dovybavenia existujúcich novovytvorených kapacít materskej školy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC221-2016-10
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Prieskum trhu primárne nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľských vzťahov, slúži len na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 50.000 eur bez DPH bude PHZ určená aritmetickým priemerom predložených ponúk a verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača z predložených ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.07.2021