Vytvorenie a dodanie mobilnej aplikácie

  Zadávateľ:
Slovenské technické múzeum
  Predpokladaná hodnota:
1.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 15:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské technické múzeum
IČO: 31297111
Hlavná 88, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Marek Duchoň
Telefón: +421 918965698
Email: muzeum.solivar@stm-ke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.stm-ke.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.stm-ke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vytvorenie a dodanie mobilnej aplikácie
Referenčné číslo: 6
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je dodanie mobilnej aplikácie Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách, mobilná aplikácia bude dostupná pre mobilný operačný systém Google Android a platformu Apple iOS v jazyku SK, PL a AJ v rámci projektu INTERREG. Prostredníctvom fotografií, popisov textov a audio nahrávok bude sprostredkovávať informácie návštevníkovi v originálnejšej a pútavejšej forme.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 200,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 1.prioritná os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, číslo mikroprojektu INT/EK/PO/1/IV/A/0279, Operačný program: Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 15:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.07.2021