SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota – Multifunkčné ihrisko 42x22 m

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Predpokladaná hodnota:
102.470,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola obchodu a služieb
IČO: 42195438
Športová 1, 97901 Rimavská Sobota
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Bagačka
Telefón: +421 475812011
Email: riaditel@sosos.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Banská Bystrica97401
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota – Multifunkčné ihrisko 42x22 m
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236110-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na prestavbe vonkajšieho asfaltového ihriska. Technický stav je v zlom stave, je potrebná výmena povrchu za povrch EPDM, ktorý bude využiteľný pre športy volejbal, basketbal, hádzaná, futbal a
tenis. Ďalej je potrebné vybudovanie osvetlenia a záchytných sietí a lapačov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
102 470,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania
zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.07.2021